Tarifni
stavovi

JP EPBiH, kao javni snabdjevač, pruža uslugu snabdijevanja električnom energijom standardnog kvaliteta po ekonomski opravdanim, lako i jasno uporedivim i transparentnim cijenama.

Javno
snadbijevanje

JP EPBiH, kao javni snabdjevač, pruža uslugu snabdijevanja električnom energijom standardnog kvaliteta po ekonomski opravdanim, lako i jasno uporedivim i transparentnim cijenama za sve krajnje kupce električne energije iz kategorije potrošnje domaćinstva i ostala potrošnja na 0,4 kV naponu (mala preduzeća i komercijalni kupci).

JP EPBiH, kao javni snabdjevač, pruža uslugu snabdijevanja električnom energijom standardnog kvaliteta po ekonomski opravdanim, lako i jasno uporedivim i transparentnim cijenama za sve krajnje kupce električne energije iz kategorije potrošnje domaćinstva i ostala potrošnja na 0,4 kV naponu (mala preduzeća i komercijalni kupci).

Cijene usluge javnog snabdijevanja su određene Odlukom FERK-a o utvrđivanju cijene usluge javnog snabdjevača za pružanje univerzalne usluge JP Elektroprivreda BiH d.d- Sarajevo od 21.12.2018. godine, a iste se primjenjuju od 01.02.2019. godine.

U cijenu usluge je uključena i cijena korištenja distributivne mreže koja se obračunava radi nadoknade troškova korištenja distributivne i prenosne mreže. Troškovi korištenja distributivne mreže se sastoje od troškova distribucije i troška distributivnih gubitaka, a troškovi korištenja prenosne mreže se sastoje od troškova prenosa, troškova prenosnih gubitaka, troškova rada nezavisnog operatora sistema, troškova usluga sekundarne i tercijarne regulacije te prekomjerno preuzete reaktivne električne energije.

U cijenu nije uračunata naknada za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i iznos poreza na dodanu vrijednost koje JP EPBIH kao snabdjevač ima obavezu evidentirati na svakom pojedinačnom računu kupca u skladu sa važećim propisima.

Period važenja dnevnih tarifnih stavova:


Zimsko računanje vremena

Za domaćinstva koja posjeduju dvotarifna brojila, prelaskom na zimsko računanje vremena, manji dnevni tarifni stavovi primjenjuju se radnim danima i subotom od 13 do 16 sati i od 22 do 7 sati, a nedjeljom cijeli dan.

Za kupce JP EPBIH iz kategorije ostala potrošnja na 0,4 kV, utrošena električna energija obračunavaće se prema manjoj tarifni (MT) radnim danima od 22 do 7 sati, a subotom i nedjeljom cijeli dan.


Ljetno računanje vremena

Za domaćinstva koja posjeduju dvotarifna brojila, manji dnevni tarifni stavovi primjenjuju se radnim danima i subotom u periodima  od 14 do 17 sati i od 23 do 8 sati, a nedjeljom cijeli dan.

Za kupce JP EPBIH iz kategorije ostala potrošnja na 0,4 kV naponu, manji dnevni tarifni stavovi promjenjivat će se radnim danima u periodima od 23 do 8 sati, a subotom i nedjeljom cijeli dan.

Tržišno
snabdijevanje

JP EPBiH je unaprijedila svoju ponudu za poslovne korisnike koji na godišnjem nivou ostvaruju potrošnju električne energije veću od 5.000.000 kWh. Od sada je moguće ugovoriti i model varijabilnog snabdijevanja električnom energijom. Varijabilno snabdijevanje ima višestruke prednosti te može doprinijeti smanjenju troškova za električnu energiju za kupce koji mogu i žele uticati na svoj mjesečni dijagram opterećenja.

Cijena električne energije za krajnje kupce u okviru tržišnog snabdijevanja se utvrđuje ugovorom, a za više informacija, molimo da nas kontaktirate putem mail-a snabdijevanje@epbih.ba

JP EPBiH je unaprijedila svoju ponudu za poslovne korisnike koji na godišnjem nivou ostvaruju potrošnju električne energije veću od 5.000.000 kWh.  Od sada je moguće ugovoriti i model varijabilnog snabdijevanja električnom energijom. 

Varijabilno snabdijevanje ima višestruke prednosti te može doprinijeti smanjenju troškova za električnu energiju za kupce koji mogu i žele uticati na svoj mjesečni dijagram opterećenja. Ponuda za varijabilno snabdijevanje električnom energijom sadrži listu cijena za snabdijevenje pri čemu kupac na osnovu svog mjesečnog dijagrama opterećenja utiče na cijene po kojima će Snabdjevač EPBiH fakturisati električnu energiju za posmatrani obračunski period.

Ukoliko ste kupac koji na godišnjem nivou na jednom ili više mjernih mjesta ostvaruje ukupnu potrošnju električne energije veću od 5.000.000 kWh i zainteresovani ste za model varijabilnog snabdijevanja električnom energijom, molimo Vas da nam se obratite na e-mail snabdijevanje@epbih.ba