Potpisan Ugovor o prijenosu prava vlasništva i prava na posjed na nekretninama u sklopu šljačišta ¨Drežnik¨ na Grad Tuzlu

U Termoelektrani ¨Tuzla¨, 07. decembra 2015. godine, potpisan je Ugovor o prijenosu prava vlasništva i prijenosu posjeda na nekretninama u sklopu šljačišta ¨Drežnik¨ sa JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo na Grad Tuzlu, ukupne površine 639.284 m² . Ugovor su potpisali Bajazit Jašarević, v.d. generalni direktor JP Elektroprivreda BiH, Nevad Ikanović, v.d. izvršni direktor za proizvodnju i Jasmin Imamović, gradonačelnik Grada Tuzla.

 Prijenos prava vlasništva i prijenos posjeda na nekretninama biće izvršen bez naknade.

JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo i Općina Tuzla su  19. aprila 2007.godine, potpisale Memorandum o razumijevanju, kojim je između ostalog, izražena i zajednička namjera za rješavanje problema iznalaženja lokacije gradskog groblja, te je ujedno ukazano da je za to najpogodnija lokacija dijela starog šljačišta „Drežnik“.

 

Općinsko vijeće Tuzla, je nakon provedene procedure donijelo Odluku o usvajanju Regulacionog plana Centralnog gradskog groblja „Drežnik“ u Tuzli, te je  time utvrđena trajna namjena lokaliteta šljačišta za groblje.

S obzirom na to da se šljačište „Drežnik¨ više ne koristi za odlaganje šljake i pepela iz Termoelektrane „Tuzla“,  Podružnica Termoelektrana „Tuzla“ je imala  obavezu rekultivacije u skladu sa Sanaciono regulacionim planom rekultivacije i Glavnim projektom rekultivacije.

Odredbom člana 18. Zakona o građevinskom zemljištu FBiH, predviđena je mogućnost da privredno društvo izvrši prijenos neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta, radi privođena trajnoj namjeni, u skladu sa odgovarajućim planom, na općinu, bez naknade ili uz naknadu, ali samo do visine vrijednosti ulaganja u zemljište koje se prenosi. Prijenos zemljišta, shodno navedenoj odredbi, podrazumijeva postojanje određenih pretpostavki, prije svega postojanje odgovarajuće prostorno - planske dokumentacije. 

Tuzla, 08.12.2015