Elektroprivreda BiH dobila energetsku dozvolu za izgradnju VE „Podveležje“

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije izdalo je 24.05.2016. godine energetsku dozvolu JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo za izgradnju Vjetroelektrane „Podveležje”, instalirane nazivne snage max. - 48 MW, odobrene snage priključenja 48 MW i planirane godišnje proizvodnje električne energije od 115-119 GWh, a koja se planira graditi na području Grada Mostara, na lokalitetu Podveležja, mikrolokacije Mali Grad i Sveta Gora.

Energetska dozvola je izdata na period od 24.05.2016. do 24.05.2019.godine 

Imalac navedene dozvole ima pravo na cjelokupan otkup električne energije po garantovanim cijenama ili po referentnoj cijeni, u skladu sa članom 20. Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije i Akcionim planom za korištenje obnovljivih izvora energije u Federaciji Bosne i Hercegovine (APOEF).
 
Energetska dozvola je obavezan preduslov za dobijanje statusa kvalifikovanog i privilegovanog proizvođača.