Zakazana Četrdeseta Skupština JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo

Četrdeseta Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo biće održana 29.06.2016. godine, u Sarajevu, u prostorijama Poslovno - tehničke zgrade JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ulica Vilsonovo šetalište 15, s početkom u 10,00 sati.

Na dnevnom redu Skupštine je usvajanje Izvještaja o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za 2015. godinu, koji uključuje finansijske izvještaje, izvještaje vanjskog revizora i Odbora za reviziju o reviziji finansijskih izvještaja, Izvještaj o radu Nadzornog odbora i Izvještaj o radu Odbora za reviziju.
Skupština će razmatrati i donošenje Odluke o raspodjeli dobiti ostvarene u 2015. godini, donošenje odluka o dopunama odluka o dokapitalizaciji ulaganjem u zavisna društva - rudnike uglja ZD RMU „Abid Lolić“ d.o.o. Travnik - Bila i ZD RMU „Zenica“ d.o.o. Zenica, te donošenje Odluke o odobravanju Prijedloga Statuta o izmjenama i dopunama Statuta JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Zavisno društvo RMU „Đurđevik“d.o.o. Đurđevik. 
Detaljnije informacije o sazivanju  Četrdesete Skupštine JP Elektroprivreda BiH  dostupne su na web stranici http://www.elektroprivreda.ba/stranica/obavjestenja