HE Vranduk – pripremni radovi za skretanje rijeke u svrhu početka iskopavanja temelja brane

Na gradilištu HE Vranduk u toku su intenzivni radovi na pomoćnom građevinskom objektu (zagatu) u rejonu brane, zahvaljujući kojem će tok rijeke Bosne biti preusmjeren i time stvoreni uslovi za početak budućih radova na iskopavanju temelja brane. Radovi na izgradnji pomoćnog objekta izvode se prema planu izvođenja pripremih radova, a u skopu cjelokupnog programa realizacije projekta, koja teče planiranom dinamikom definisanom Ugovorom o izgradnji HE Vranduk zaključenim sa izvođačem JV Strabag AG / Končar.

 

Prema Ugovoru, izvođač je u obavezi izrade dokumentacije glavnog, izvedbenog i projekta izvedenog stanja, zatim isporuke opreme, izvođenja građevinskih radova i montaže opreme, te puštanja HE u pogon.

 

U toku je završna faza izrade Glavnog projekta, čije je kompletiranje i dostava na reviziju, prema aktuelnom Programu realizacije, planirano 04. novembra 2016. godine. Paralelno teče izvođenje pripremnih radova prema Načelnom odobrenju za građenje HE Vranduk.

 

Nakon što su izvršeni istražni radovi i sva potrebna mjerenja u svrhu završetka Glavnog projekta, u toku je druga faza pripremnih radova, koja obuhvata raščišćavanje terena u projektnom području, izgradnju pristupnih puteva i gradilišnih platoa, te izgradnju zagata brane prve faze. Sve projektne aktivnosti se odvijaju i prate od strane licenciranih kompanija i nadzornih organa. U dosadašnjoj fazi nisu registrovane ozbiljnije poteškoće u realizaciji.

 

Nakon što po osnovu revidovanih glavnih projekata budu ishodovane građevinske dozvole, što je planirano do sredine februara 2017.godine, započeće radovi na tunelu, ulaznoj građevini, brani i glavnoj strojari. Planirani datum završetka radova, odnosno puštanja HE Vradnuk u pogon, je 11. novembar 2019.godine.