Konstituisani Skupština, Nadzorni odbor i Uprava Društva TTU energetik

U Tuzli je 05. decembra 2016.godine, održana Osnivačka Skupština Tvornice transportnih uređaja energetik d.o.o. Tuzla, privrednog društva čiji su osnivači JP Elektroprivreda BiH d.d. -Sarajevo i Rudnik mrkog uglja Banovići d.d. Banovići, zatim konstituirajuća sjednica Nadzornog odbora i prva sjednica Uprave Društva.

 Za predsjedavajućeg Osnivačke Skupštine na kojoj je usvojen Poslovnik o radu, donesen Statut i usvojena Odluka o određivanju naknada članovima Nadzornog odbora, izabran je dr.sci. Nevad Ikanović.

Na Osnivačkoj Skupštin donesena je i Odluka o imenovanju Nijaza Čustovića, dipl.inž.mašinstva i dr.sci Kemala Gutića za članove Nadzornog odbora ispred JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo. Za člana Nadzornog odbora ispred RMU Banovići d.d. Banovići, imenovan je Fertik Glibanović, dipl.pravnik.

Nijaz Čustović izabran je za predsjednika Nadzornog odbora na konstituirajućoj sjednici na kojoj je usvojena Odluka o kriterijima za utvrđivanje plaća i drugih materijalnih prava članova Uprave i Odluka o imenovanju članova Uprave, mr.sci. Almira Zulića za direktora, mr.sci. Mustafe Avdića za izvršnog direktora za tehničke poslove i Razije Begić, dipl. ekonomistice za izvršnu direktoricu za funkcije  potpore.

Članovi Nadzornog odbora su dali i saglasnost na Poslovnik o radu Uprave, čime su stečeni uslovi za održavanje njene  prve sjednice, usvajanje  Poslovnika  i utvrđivanje aktivnosti u vezi sa početkom rada Društva.

Ugovor o formiranju privrednog društva Tvornica transportnih uređaja energetik d.o.o. Tuzla,  predstavnici osnivača  JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo  i RMU Banovići d.d. Banovići, potpisali su  13.oktobra 2016.godine.
 
JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo u osnivanje društva ulazi sa 80% vlasništva, dok će 20%  osnovnog kapitala biti u vlasništvu RMU Banovići d.d. Banovići.