Izgradnjom Bloka 7 smanjenje emisija plinova i prašine i do 20 puta

Projekat Elektroprivrede BiH zamjenski Blok 7-450 MW u TE Tuzla, jedna od najvećih planiranih investicija u BiH, čijom će realizacijom Termoelektrana Tuzla dobiti proizvodni kapacitet visoke efikasnosti i u skladu s tim smanjenje emisije stakleničkih plinova (stari blokovi imaju stupanj korisnosti cca 30% , a novi blok 7 u kondenzacionom režimu > 42 %, a u kogenerativnom > 62 %), a radit će bez ispuštanja otpadnih voda. Zamjenski Blok 7 je predviđen za rad u kogeneraciji i uz isporuku električne energije vršiće i isporuku toplinske energije za daljinsko grijanje gradova Tuzla i Lukavac (perspektivno i Živinica), što ima vrlo povoljan utjecaj na okoliš u ovim gradovima.

 Zamjenski Blok 7 će imati sve potrebne elemente koji omogućavaju izgradnju u skladu sa najboljim raspoloživim tehnikama za postrojenja za sagorijevanje – LCP BAT (Best Available Techniques), a bit će usklađen sa dijelom Direktive 2010/75/EU o industrijskim emisijama (IED) koji se odnosi na postrojenja za sagorijevanje (Poglavlje III, Annex V).

Ugovorene garantne vrijednosti emisija zamjenskog Bloka 7 (pri normalnim uslovima i sadržaju O2 od 6%)  su u skladu sa graničnim vrijednostima iz Priloga V, dio 2 Direktive 2010/75/EU:

– SO2                   ≤ 150 mg/Nm3
– NOx                  ≤ 200 mg/Nm3
– čvrste čestice    ≤   10 mg/Nm3

Izgradnja zamjenskog Bloka 7 će dati pozitivne efekte u užem i širem okruženju Termoelektrane, posljedično kroz smanjenje emisija u zrak, vodu i tlo, te zbog primjene okolinski najprihvatljivijeg načina deponiranja produkata sagorijevanja. U odnosu  na  postojeće  stanje  na  starim  blokovima  u  TE  ¨Tuzla¨, izgradnjom zamjenskog Bloka 7  smanjenje postojećih emisija biće i do 20 puta.
Stalna potreba za električnom energijom, zastarjelost postojećih blokova i sve strožiji ekološki standardi, na kojima insistira EU, nameću potrebu izgradnje novih, savremenijih objekata za proizvodnju električne energije s unaprijeđenim tehničkim i ekološkim performansama.

Zbog strateškog značaja za energetski sektor, širu društvenu zajednicu, energetsku neovisnost F BiH, ukupni  privredni razvoj i unapređenje života stanovništva ovaj projekat ima prioritetan značaj za JP Elektroprivreda BiH.