Ukazano povjerenje članovima Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH

Skupština JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo na četrdeset sedmoj (vanrednoj) Skupštini Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo, održanoj 26.10.2017. godine u Sarajevu, ukazala je povjerenje članovima Nadzornog odbora dr.sci Izetu Žigiću, dr.sci. Milenku Obadu, mr.sci. Jakubu Dinareviću, dr.sci. Izudinu Džafiću, Seadu Rešidbegoviću i Mirzi Hulusiću.

 Na osnovu rezultata glasanja o povjerenju članovima Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, konstatovano je da se Skupština Društva nije izjasnila o povjerenju, niti o nepovjerenju Hasenu Mašoviću, članu Nadzornog odbora koji je izabran ispred privatnog kapitala (grupe dioničara sa preko 5 procenata sa pravom glasa).

 Predstavnicima dioničara,  dr.sci Izet Žigić, predsjednik Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, predstavio je Izvještaj o radu Nadzornog odbora za period od augusta 2015. do  augusta 2017. godine.

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Statutom JP Elektroprivreda BiH predviđeno je da se članovi Nadzornog odbora biraju istovremeno sa mandatom od četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora bez ograničenja, s tim da po isteku perioda od dvije godine od dana imenovanja, Skupština Društva glasa o povjerenju članovima Nadzornog odbora.

Mandat ovog saziva Nadzornog odbora je započeo 26.08.2015. godine, s tim što se u dosadašnjem periodu mijenjao sastav Nadzornog odbora. Mandat svih aktuelnih članova Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo traje do 26. augusta 2019.godine.