Potpisan Ugovor za izradu Analize uticaja na kvalitat zraka u Tuzlanskoj kotlini

JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo potpisalo je sa Prirodno - matematičkim fakultetom Univerziteta u Tuzli Ugovor za izradu Analize uticaja na kvalitet zraka u Tuzlanskoj kotlini

Vrijednost Ugovora je 42.307,69 KM, s rokom realizacije od 16 mjeseci.

Predmet Ugovora je „Izrada Analize uticaja na kvalitet zraka u Tuzlanskoj kotlini“ za potrebe JP Elektroprivreda BiH, Podružnice Termoelektrana „Tuzla“, prema zahtjevima javnog tendera.

Cilj projekta je istraživanjem i obradom raspoloživih podataka dokazati učešće i obim doprinosa svih zagađivača na kvalitat zraka, te odrediti kratkoročne i dugoročne mjere i aktivnosti za svakog zagađivača, koje mora provesti s ciljem smanjenja negativnog uticaja na kvalitat zraka. Pored navedenog, potrebno je inovirati model za kvalitatan i sveobuhvatan monitoring i ocjenu kavalitata zraka u Tuzlanskoj kotlini.
 
U skladu s Ugovorom, Prirodno-matmatički fakultet je obavezan da rezultate Analize uticaja na kvalitat zraka u Tuzlanskoj kotlini obradi u formi projekta, te izvrši javnu prezentaciju rezultata putem okruglog stola.