Usvojen Revidirani plan poslovanja JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za period 2018. -2020.

Pedeset i prva (vanredna) Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo, održana 19.jula 2018. godine u Sarajevu, usvojila je Revidirani Plan poslovanja JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za period 2018. - 2020.godina.

 Osnovni razlozi za revidiranje plana poslovanja su: zahtjev većinskog vlasnika za isplatom dividende iz akumulirane dobiti JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, povećanje procenta premije za izdavanje garancije Federacije BiH sa 0,5 procenta na 3, 3 procenta što je  povećalo iznosa premije za garanciju izgradnje Bloka 7 u TE ¨Tuzla¨ za oko 33,6 miliona KM, planiranje dodatnih sredstava za dokapitalizaciju zavisnih društava – rudnika uglja tokom 2019 i 2020. godine, povećanje planiranih ulaganja u djelatnost distribucije, dinamika realizacije pojedinih kapitalnih investicija, kretanje cijena električne energije na regionalnom tržištu  i smanjenje ulaganja u djelatnost proizvodnje u 2018. godini za 10 miliona KM.

Skupština Društva je usvojila i Odluku o isplati dividende iz akumulirane dobiti JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo u iznosu 69.714.094,75 KM. Pravo na dividendu imaju dioničari koji su na dan donošenje odluke Skupštine Društva registrovani kod Registra vrijednosnih papira u svojstvu dioničara Društva, proporcionalno njihovom učešću u kapitalu Društva

Predstavnici dioničara su usvojili i Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo, ZD Rudnici ¨Kreka¨ d.o.o. Tuzla

Pedeset i prva (vanredna) Skupština Društva usvojila je Statut o izmjenama i dopunama Statuta JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo i Odluku o odobravanju Statuta Iscraemeco Sarajevo d.d.-Sarajevo

Skupština je donijela Odluku o razriješenju Mirze Hulusića dužnosti člana Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo radi podnošenja ostavke te je na istoj sjednici donošenjem Odluke o izboru i imenovanju člana Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d,- Sarajevo,  za člana NO imenovan Ramiz Kikanović na vremenski period do najviše tri mjeseca.