Skupština EPBiH donijela odluke o izgradnji Bloka 7 u TE „Tuzla“

Pedeset i druga, vanredna, Skupština dioničara JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo donijela je odluke o realizaciji Projekta izgradnje Boka 7 – 450 MW u TE „Tuzla“, uključujući: Odluku o davanju saglasnosti na izbor Projektnog partnera za zajedničko ulaganje u Projekat izgranje Bloka 7- 450 MW u TE „Tuzla“, Odluku o investicionom ulaganju u izgradnju Bloka 7, Odluku o zaduženju kod The Export - Import Bank o China, CEXIM (Izvozno - uvozne banke Kine) za realizaciju projekta izgradnje Bloka 7 i Odluku o prihvatanju Garancije Federacije Bosne i Hercegovine za osiguranje kredita The Export - Import Bank of China CEXIM za realizaciju Projekta izgradnje Bloka 7

Skupština je dala saglasnost na prijedlog izbora Konzorcija kineskih kompanija koji čine China Gezhouba Group Company Ltd. - CGGC (lider Konzorcija) i China Energy Engineering Group, Guangdong Electric Power Design Institute Co., Ltd. – GEDI (član Konzorcija), za  Projektnog partnera za zajedničko ulaganje u Projekat izgradnje Bloka 7.

Projekat izgradnje Bloka 7 biće finansiran iz sredstava kredita The Export - Import Bank of China CEXIM i vlastitih sredstava JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo. Rok otplate kredita je 20 godina, s periodom odgode plaćanja od pet godina. Rok za realizaciju investicionog ulaganja u Projekat izgradnje Bloka 7 u TE „Tuzla“ je 56 mjeseci. 

Skupština dioničara je prihvatila Garanciju, koju je JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo izdala Vlada Federacije BiH za osiguranje kredita kod CEXIM  Banke Kina, za realizaciju Projekta izgradnje Bloka 7. Garancija je izdata na visinu kreditnog zaduženja JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo sa pripadajućim kamatama i naknadama.
Odluke Skupštine JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo stupiće na snagu nakon što se pred Parlamentom Federacije BiH okonča postupak dobijanja saglasnosti na izbor Projektnog partnera za zajedničko ulaganje u Projekat izgradnje Bloka 7 - 450 MW u TE „Tuzla“, za kreditno zaduženje JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo  kod Izvozno - uvozne banke Kine i odobravanja Garancije Federacije BiH u korist Izvozno-ubozne banke Kine za kreditno zaduženje JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo.

Izgradnjom Bloka 7 instalisane snage 450 MW, planirane godišnje proizvodnje 2.739,81 GWh električne i 390,9 GWh toplotne energije, obezbjeđuje se zamjena za postojeće blokove, koji su izašli ili će izaći iz pogona u narednih nekoliko godina. Realizacijom Projekta izgradnje obezbjeđuje se kontinuitet proizvodnje uglja i prestrukturiranje Rudnika „Kreka“ u sastavu Koncerna EPBiH. Blok 7 projektovan je za rad u kogeneraciji i namjenjen za proizvodnju toplinske energije za daljinsko grijanje gradova Tuzla i Lukavac. Izgradnjom u skladu sa savremenim tehnologijama,  osiguraće se smanjenje emisija zagađenja i do 20  puta u odnosu na emisije starih blokova.

Odlukama Vlade Federacije BiH o proglašenju javnog interesa i pripremi i izgradnji elektroenergetskih objekata u FBiH i pripremi i izgradnji Bloka 7 u TE „Tuzla“,  JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo  je proglašeno nosiocem aktivnosti na pripremi i izgradnji Bloka 7 - 450 MW. Vlada Federacije BiH  dala je saglasnost da se finansiranje vrši po modelu zajedničkih ulaganja JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo sa projektnim partnerima - kompanijama odabranim putem međunarodnog javnog poziva.

Blok 7 u TE „Tuzla“  planiran je u svim dokumentima BiH, odnosno FBiH (Studija Energetskog sektora BiH, planovi razvoja energetskog sektora, prostornim planovima i dr.), te je za izgradnju osigurana većina potrebnih dozvola i saglasnosti.

Predstavnici dioničara su na Pedeset drugoj, vanrednoj, Skupštini usvojili i Odluku kojom se odobrava Statut o dopunama Statuta zavisnog društva TTU energetik d.o.o. Tuzla.  

Sarajevo, 18.09.2018.