Podrška projektu Blok 7

JP Elektroprivreda BiH već 35 godina neizostavni je dio u funkcionisanju Sistema integrisanog daljinskog grijanja Tuzle, baziranog na proizvodnji toplotne energije u Termoelektrani „Tuzla“

Na svečanosti koju je JP Centralno grijanje Tuzla upriličilo povodom značajnog jubileja Sistema, iskazana je podrška projektu Blok 7 uz isticanje njegove važnosti za buduće funkcionisanje daljinskog grijanja, imajući u vidu da se toplotna energija trenutno proizvodi u  postrojenjima blokova 3 i 4 TE „Tuzla“,  čiji je radni vijek u skladu sa Nacionalnim planom smanjenja emisija - NERP BIH ograničen  do kraja 2023.godine. 

Izgradnja kogeneracijskog Bloka 7 toplinske snage 270 MWt,  planiranog  eksploatacionog vijeka bez revitalizacije do 2043.godine, prevođenje Bloka 6 u toplifikacijski, sa  toplinskom snagom 220 MWt  i eksploatacijom planiranom  do 2035. godine, te realizacija drugih projekata TE „Tuzla“  koji znače unapređenje u oblasti zaštite okoliša i kvaliteta  života građana, primarni su preduslovi su za dalji opstojnost i razvoj Sistema daljinskog grijanja Tuzle.

 „Iz trenutne perspektive je očigledno da je budućnost Sistema daljinskog grijanja Tuzla vezana za perspektivu TE "Tuzla", a perspektiva TE "Tuzla", između ostalog zavisi i o odnosu, prije svega Grada Tuzla i opština Lukavac i Živinice, prema TE "Tuzla" i projektima TE "Tuzla", koji su preduslov i garancija za efikasnu, ekonomičnu i ekološki prihvatljivu proizvodnju toplinske energije.“,  rekao je Izet Džananović, direktor TE , ukazujući na nužnost davanja istinske, a ne deklarativna podrška za izgradnju Bloka 7, izgradnju postrojenja za odsumporavanje dimnih plinova blokova 5 i 6, rekultivaciju degradiranih površinskih kopova korištenjem produkata tehnoloških procesa u TE „Tuzla“, zatvaranje deponije Divkovići-Plane i dovođenje površine od 172 ha za namjenu, koja je u interesu Grada Tuzla i druge projekte.

Sistem daljinskog grijanja Tuzle  u funkciji je  cca 4500 sati godišnje, sa prosječnom toplotnom snagom 84 MWt i maksimalnom snagom  143 MWt, što ukazuje na rezerve u proizvodnim postrojenja TE i njihove mogućnosti u zadovoljenju potreba za toplotnom energijom. 
U proteklih 35 godina proizvodnja toplotne energije za potrebe Sistema porasla je sa 86,560 MWht  ostvarenih   1984. godine,  na 326,274 MWht  koliko je proizvedeno  2017.godine.  

Sarajevo, 21.09.2018.