Imenovani članovi Nadzornog odobora ispred državnog kapitala

Na Šezdeset prvoj (vanrednoj) Skupštini je usvojena Odluka o razrješenju članova Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo ispred državnog kapitala, radi isteka perioda na koji su imenovani.

Šezdeset prva (vanredna) Skupština JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo imenovala je na prijedlog Vlada Federacije BiH, šest članova Nadzornog odbora ispred državnog kapitala: dr.sc.Izeta Žigića, dr.sc.Milenka Obada, mr.sc.Jakuba Dinarevića, Muhidina Zameticu, dr.sc.Izudina Džafića i Vanju Bajrami, na period do  okončanja konkursne procedure, a najduže  na vremenski period do najviše tri mjeseca.