Sedamdeseta Skupština Društva usvojila izvještaje o poslovanju JP Elektroprivreda BiH za 2019. i 2020.

Sedamdeseta Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo održana 30. jula 2021. godine, u Sarajevu, usvojila je Izvještaj o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za 2019. godinu, koji uključuje finansijske izvještaje, izvještaje vanjskog revizora i Odbora za reviziju o reviziji finansijskih izvještaja, Izvještaj o radu Nadzornog odbora i Odbora za reviziju

 

U 2019.godini JP Elektroprivreda BiH je ostvarila obim proizvodnje od 6.034 GWh,ukupno ostvareni prihod za 2019. godinu je 1.062,39 mil. KM i veći je od planiranog za 13,66 mil. KM dok je za 0,2% veći od ostvarenog prihoda u 2018. godini, nastavljen je trend smanjenja distributivnih gubitaka dok su realizovana investiciona ulaganja u vlastite djelatnosti i kapitalne investicije iznosila 127,1 milion KM, a u zavisna društva rudnike uglja 21,9 miliona KM. Ostvarena je dobit od 20,1 milion KM.

 Skupština Društva je usvojila i Izvještaj o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo za 2020. godinu koji uključuje finansijske izvještaje, izvještaje vanjskog revizora i Odbora za reviziju o reviziji finansijskih izvještaja, Izvještaj o radu Nadzornog odbora i Izvještaj o radu Odbora za reviziju.

JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo u protekloj godini je ostvarila obim proizvodnje od 6.238 GWh uz povećanje obima proizvodnje od 3,4 posto u odnosu na 2019. godinu. Realizovana su ulaganja od skoro 204,4 miliona KM u vlastite djelatnosti i kapitalne projekte, gdje su osim ovoga uplaćeni i avansi za projekte Blok 7 u TE Tuzla u iznosu od 211,9 miliona KM i mHE Neretvica u iznosu od 0,9 miliona KM. U dokapitalizaciju rudnika tokom 2020. godine uloženo je 12,4 miliona KM gdje se ovaj iznos dominantno odnosi na ZD rudnici uglja Kreka Tuzla.

Ostvaren je prihod od 1.058,1 mil KM. Dobit u 2020. godini iznosi 7,2 miliona KM.

Usvojene su i  odluke o raspodjeli dobiti JP Elektroprivreda BiH za 2019. i 2020. godinu.

Sedamdeseta Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo  donijela je Statut o dopuni Statuta JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo.  Donesena je i Odluka o izmjeni namjene dijela planiranih sredstava za ulaganja tokom 2021.godine u okviru Revidovanog plana poslovanja Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo  za period 2021.-2023. godina.

Donesene je i  odluka o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću GEOLP d.o.o. Kakanj kao i o odobravanju Statuta GEOLP d.o.o. Kakanj.