Skupština Društva nije usvojila Izvještaj o poslovanju za 2022. godinu

Sedamdeset peta (redovna) Skupština JP Elektroprivreda BiH, na sjednici održanoj 30. juna 2023. godine, nije donijela Odluku o usvajanju Izvještaja o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za 2022. godinu koji uključuje finansijske izvještaje, izvještaje vanjskog revizora i Odbora za reviziju o reviziji finansijskih izvještaja, Izvještaj o radu Nadzornog odbora i Izvještaj o radu Odbora za reviziju.

Također, Skupština JP Elektroprivreda BiH nije donijela  Odluku  o raspodjeli dobiti za 2022. godinu.

Odluke nisu donesene jer se protiv istih izjasnila većina prisutnih dionica sa pravom glasa.