Usvojen Revidovani plan poslovanja za period 2023. - 2025. godina

Sedamdeset sedma (vanredna) Skupština Društva, održana 17.10.2023. godine, donijela je Revidovani plan poslovanja JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za period 2023. - 2025. godina, u dijelu koji se odnosi na 2023. godinu.

Fokus je na 2023. godini, a promjene u odnosu na prvobitni Plan za 2024. i 2025. godinu, koje su zapravo posljedica izmjena za 2023. godinu, izvršene su manjem obimu kod predračuna gotovinskog toka, predračuna bilansa stanja i korekcija dinamike plana ulaganja.

Posmatrajući realizaciju Plana za prvih osam mjeseci tekuće godine, konstatovana su značajna odstupanja u odnosu na postojeći Plan, kao što su značajno veća nabavna prosječna cijena topline i prevoza uglja od planom predviđene, uz povećani specifični utrošak topline uglja, te odstupanja obima proizvodnje u hidroelektranama i termoelektranama,  a vezano za realizaciju isporuka uglja, ispade termo blokova i hidrološke prilike.Odstupanja su zabilježena i u količini krajnje potrošnje kod kupaca na distributivnoj mreži i direktnih kupaca (na 110 kV mreži), smanjene su količine raspoložive za prodaju kroz djelatnost trgovine, a uz niže tržišne cijene za prodaju i nabavku električne energije kod djelatnosti trgovine, kao i količine, cijene i efekti vezane trgovine.

Revidovanim planom uvaženo je u značajnoj mjeri ostvarenje za period januar-avgust pojedinih planskih stavki prihoda i troškova, kod kojih je došlo do većih odstupanja u odnosu na trenutno važeći Plan. Najveće izmjene odnose se na stavke prihodi od prodaje električne energije i pomoćnih usluga i troškovi nabavke električne energije i pomoćnih usluga.

Ključno cjenovno odstupanje su povećane nabavne cijene topline uglja i cijene prevoza po toni pa su troškovi na ovim stavkama povećani u odnosu na one iz važećeg Plana, unatoč tome što je sagledan/ planiran manji obim proizvodnje u termoelektranama.

Skupština Društva je donijela Odluku o izmjeni Odluke o pretvorbi uplaćenih a neopravdanih avansa zavisnim društvima - rudnicima uglja i Odluku o izmjenama Odluke o odobravanju sredstava za davanje pozajmica zavisnim društvima - rudnicima uglja.

Odluke Skupštine Društva dostupne su OVDJE.