Novi Zakon o električnoj energiji i regulisanje prava na javno snabdijevanje

Novi Zakon o električnoj energiji u Federaciji BiH (Službene novine FBiH, broj: 60 od 09.08.2023. godine) u značajnoj je mjeri izmijenio i na novi način regulisao pravo na snabdijevanje električnom energijom na javnoj usluzi snabdijevanja.

 

Naime, Zakon o električnoj energiji u FBiH, član 6, tačka w), precizira da status „Malog kupca električne energije“ koji ima pravo na javnu uslugu snabdijevanja, mogu imati samo pravna lica i obrtnici koji imaju manje od 50 zaposlenih, ukupni godišnji prihod manji od 8 miliona KM, čiji su svi objekti prilključeni na napon niži od 1kV, te čija potrošnja u prethodnoj godini nije prelazila 50.000 kWh. Za ispunjavanje kriterija za sticanje statusa malog kupca neophodno je ispuniti sve navedene uslove.

Osim „Malih kupaca električne energije“, novi Zakon pravo na javnu uslugu snabdijevanja električnom energijom garantuje i krajnjim kupcima iz kategorije domaćinstva koji električnu energiju kupuju za upotrebu u vlastitom domaćinstvu kao i „Krajnjim kupcima od posebnog društvenog značaja“ čiji su objekti priključeni na distributivni sistem električne energije napona nižeg od 1 kV, a obavljaju poslove odgojno-obrazovnih, humanitarnih, socijalnih, vjerskih ustanova, organizacija i udruženja, poslove zapošljavanja i smještaja posebnih kategorija lica i druge poslove od posebnog društvenog značaja koje odlukom odredi Regulatorna komisija za električnu energiju u FBiH  (FERK).

Praktično, kupci koji ne zadovoljavaju navedene kriterije neće se moći snabdijevati električnom energijom u okviru usluge javnog snabdijevanja, te će biti u obavezi da za potrebe snabdijevanja odaberu nekog od licenciranih tržišnih snabdjevača električnom energijom na tržištu.