Imenovan Nadzorni odbor EPBiH

Sedamdeset i osma (vanredna) Skupštini Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, održana 23. novembra 2023. godine u Sarajevu, donijela je Odluku o razrješenju članova Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d.– Sarajevo imenovanih ispred državnog kapitala - Ženje Ljubuškića, Vedrana Kasera, Milenka Obada, Edina Hamzića, Damira Okanovića i Idhama Kruške.

 Članovi Nadzornog odbora su razrješeni dužnosti radi isteka perioda na koji su imenovani i to zaključno sa 23.11.2023. godine.

 Skupština Društva je  donijela i  Odluku o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH ispred državnog kapitala.

Za članove Nadzornog odbora ispred državnog kapitala, od 24.11.2023. godine, na period do okončanja konkursne procedure, a najduže na vremenski period do najviše tri mjeseca imenovani su Ženja Ljubuškić, v.d. član, Damir Okanović, v.d. član, Vedran Kaser, v.d. član, Milenko Obad,v.d. član, Idham Kruško, v.d. član i Edin Hamzić, v.d. član.