Održana 10. Skupština Društva

Na sjednici održanoj 30. juna u Sarajevu, Skupština Elektroprivrede BiH usvojila je Izvještaj o poslovanju za 2007. godinu sa Finansijskim izvještajem, Izvještajem nezavisnog revizora, Izvještajem o radu Nadzornog odbora i Izvještajem Odbora za reviziju, kao i Odluku o rasporedu dobiti Elektroprivrede BiH za 2007. godinu.Na sjednici Skupštine našla se i Analiza rada Nadzornog odbora. Predsjednik Nadzornog odbora Edhem Bičakčić je istakao da je Nadzorni odbor u ovom veoma složenom periodu rada imao primarni zadatak da održi poziciju Elektroprivrede BiH kao regionalnog lidera u proizvodnji električne energije.

 1. juli 2008.

   Održana 10. Skupština Društva

 

Na sjednici održanoj 30. juna u  Sarajevu, Skupština Elektroprivrede BiH usvojila je  Izvještaj o poslovanju za 2007. godinu  sa Finansijskim izvještajem, Izvještajem nezavisnog revizora, Izvještajem o radu Nadzornog odbora i Izvještajem Odbora za reviziju, kao i  Odluku o rasporedu dobiti Elektroprivrede BiH za 2007. godinu.

 

Na sjednici Skupštine našla se i Analiza rada Nadzornog odbora. Predsjednik Nadzornog odbora Edhem Bičakčić je istakao da je Nadzorni odbor u ovom veoma složenom periodu rada imao primarni zadatak da održi poziciju Elektroprivrede BiH kao regionalnog lidera u proizvodnji električne energije. Ta pozicija, rekao je on, je bila unekoliko ugrožena, obzirom da je došlo do zastoja u razvoju i obnovi proizvodnih kapaciteta.

 

U takvim okolnostima među prioritete djelovanja Nadzornog odbora uvršteno je donošenje niza odluka o pokretanju značajnog investicijskog ciklusa u vrijednosti od preko 130 miliona KM sa rokom realizacije do konca ove godine. Tome prethode dvije velike investicijske odluke o rekonstrukciji dva preostala  bloka u Kaknju i Tuzli kojima treba produžiti njihov radni vijek za narednih petnaestak godina.

Kada se sve uporedi sa realizacijom iz prethodne godine, vidljivo je koliko je to značajan iskorak. Uz novu organizaciju EP BiH će imati novi zamah u narednom periodu. Zato već postoje solidni preduslovi u preliminarnim rezultatima rada u prvih  šest mjeseci. Vjerujemo da će se taj trend u cijelosti očuvati do konca godine za što će trebati  puni angažman svih zaposlenih, rekao je Bičakčić