100 najvećih jugoistočne Evrope: EP BiH najbolje rangirana bh. kompanija

Prema istraživanju o 100 najvećih kompanija jugoistočne Evrope po prihodima od prodaje u 2007.koje je provela internetska novinska agencija SeeNews sa sjedištem u Sofiji i analizi konsultantske kuće Roland Berger, od bosanskohercegovačkih kompanija najbolje rangirana je Elektroprivreda BiH na 31. mjestu. Slijede Aluminij na 39. mjestu, BH Telekom na 40, Telekom Srpske na 57., Elektroprivreda HZ HB na 66. i Energoinvest na 82. mjestu.

22. oktobar 2008.

   Istraživanje: 100 najvećih kompanija jugoistočne Evrope

 

   Od bh. kompanija najbolje rangirana Elektroprivreda BiH

 


Prema istraživanju o 100 najvećih kompanija jugoistočne Evrope po prihodima od prodaje u 2007. koje je provela internetska novinska agencija SeeNews sa sjedištem u Sofiji i analizi konsultantske kuće Roland Berger, od bosanskohercegovačkih kompanija najbolje rangirana je Elektroprivreda BiH na 31. mjestu. Sli­je­de Aluminij na 39. mjestu, BH Telekom na 40, Telekom Srpske na 57., Elektroprivreda HZ HB na 66. i Energoinvest na 82. mjestu.

 

Ovo istraživanje koje se izvodi prvi put obuhvatilo je 100 najuspješnijih kompanija iz Bugarske, Rumunije, Moldavije Hrvatske, Srbije Crne Gore, Makedonije, Slovenije i Bosne i Hercegovine.

 

Is­tra­ži­va­nje je  po­ka­za­lo da su do­mi­nan­tne pri­vre­dne gra­ne u re­gi­ji, pri če­mu je naf­tno-plin­ski se­ktor vo­de­ći, a za­tim do­la­zi proi­zvo­dnja i dis­tri­bu­ci­ja elek­tri­čne ener­gi­je, te­le­ko­mu­ni­ka­ci­je, me­ta­lur­gi­ja i gra­đe­vi­nar­stvo

 

Na lis­ti 100 na­jus­pje­šni­jih kom­pa­ni­ja ju­go­is­to­čne Euro­pe po pri­ho­di­ma od pro­da­je u 2007. vo­de­ća mjes­ta za­uze­le su kom­pa­ni­je iz naf­tno-plin­skog se­kto­ra, ko­je su os­tva­ri­le pri­hod oko 16 mi­li­jar­di eura. Prvo­pla­si­ra­na kom­pa­ni­ja na lis­ti je hrvat­ska INA, sa pri­ho­dom od pro­da­je od 3,7 mi­li­jar­di eura.