Održana 11. Skupština Društva

Na 11. Skupštini EP BiH održanoj 29. decembra 2008. godine usvojen je rebalans revidiranog plana poslovanja za 2008. godinu, Plan poslovanja Elektroprivrede BiH za period 2009.-2011. i donesena Odluka o osnivanju privrednog društva EP BiH Wind d.o.o.Mostar. Generalni direktor EP BiH Amer Jerlagić je rekao da se predviđaju pozitivna kretanja u poslovanju za naredne tri godine. Zaključeno je da se strategiju Elektroprivrede BiH treba zasnivati na unutarnjim snagama i korištenju sopstvenih mogućnosti .

   30. decembar 2008.

    11. Skupština Društva

 

   Predviđaju se pozitivna kretanja u poslovanju Društva

 

Na Jedanaestoj Skupštini JP EP BiH održanoj 29. decembra 2008. godine  usvojen je rebalans revidiranog plana poslovanja za 2008. godinu . Generalni direktor EP BiH upoznao je dioničare da su ovim rebalansom izvršene izmjene trogodišnjeg plana poslovnja 2006.- 2008. u dijelu koji se odnosi na 2008. godinu obzirom da  su sagledavanjem realizacije elektroenergetskog bilansa  uočene značajne promjene energetskih veličina.

Usvojen je i Plan poslovanja JP EP BiH za period 2009.- 2011. godina kojim  su utvrđene osnove razvojne i poslovne politike, formiranje ugovornih kompanija sa rudnicima, provođenje aktivnosti prestrukturiranja, izgradnja novih i rekonstrukcija postojećih proizvodnih kapaciteta,  poboljšanje odnosa i komunikacije sa kupcima i drugo.


Generalni direktor EP BiH Amer Jerlagić je rekao da se predviđaju pozitivna kretanja u poslovanju za naredne tri godine. Zaključeno je da se strategiju Elektroprivrede  treba zasnivati na unutarnjim snagama i korištenju sopstvenih mogućnosti.

Skupština Društva je takođe usvojila Odluku o osnivanju privrednog društva EP BiH Wind d.o.o. Mostar kojom su stvoreni preduvjeti za izgradnju vjetroelektrana na platou Podveležja.

 

Predsjednik Nadzornog odbora Edhem Bičakčić je naglasio da je iz izlaganja generalnog direktora  jasno da EP BiH u 2009. očekuju intenzivirane investicijske aktivnosti te da će EP BiH upošljavanjem domaćih kapaciteta i resursa  dati  značajan vlastiti doprinos ublažavanju globalne ekonomske krize koja se najavljuje. To bi trebalo da bude prepoznato u mjerema ekonomske politike Vlade FBiH. - Pratićemo dalji razvoj aktivnosti Vlade FBiH oko izgradnje novih proizvodnih objekata i biti spremni da preuzmemo svoj dio odgovornosti u skladu sa odlukama koje budu donesene, zaključio je Bičakčić . On je na kraju svima  zaželio sretnu nastupajuću 2009. godinu.