Održana Dvanaesta Skupština JP Elektroprivreda BiH

Dioničari JP Elektroprivreda BiH, predstavnici Vlade Federacije, koja raspolaže sa 90 odsto dionica i predstavnici malih dioničara, koji su vlasnici preostalih 10 odsto dionica, jednoglasno su na Dvanaestoj Skupštini Društva održanoj 12. maja u Sarajevu usvojili Odluku o preuzimanju udjela Federacije BiH u privrednim društvima-rudnicima u FBiH. Usvajanjem Odluke stvoreni su svi preduslovi za formiranje konzorcija koji će činiti JP Elektroprivreda BiH i sedam rudnika: „Kreka“, „đurđevik“, „Kakanj“, „Breza“, „Zenica“, „Abid Lolić“ i „Gračanica“.

12. maj 2009.

   Održana Dvanaesta Skupština JP Elektroprivreda BiH

 

   Stvoreni uslovi za formiranje koncerna JP EPBiH-rudnici

 

Dioničari JP Elektroprivreda BiH, predstavnici Vlade Federacije, koja raspolaže sa 90 odsto dionica i predstavnici malih dioničara, koji su vlasnici preostalih 10 odsto dionica, jednoglasno su na Dvanaestoj Skupštini Društva održanoj 12. maja u Sarajevu usvojili Odluku o preuzimanju udjela Federacije BiH u privrednim društvima-rudnicima u FBiH. Usvajanjem Odluke stvoreni su svi preduslovi za formiranje konzorcija koji će činiti JP Elektroprivreda BiH i sedam rudnika: „Kreka“, „đurđevik“, „Kakanj“, „Breza“, „Zenica“, „Abid Lolić“ i „Gračanica“. Formiranjem konzorcija rudnicima uglja otvaraju se nove razvojne perspektive i stvaraju uslovi za poboljšanje socijalno-materijalnog statusa rudara, s jedne strane, dok Elektroprivreda BiH dobiva pouzdane snabdjevače osnovnom sirovinom za postojeće i nove, buduće termokapacitete.

Usvajajnju Odluke o preuzimanju udjela u rudnicima prethodilo je usvajanje Odluke  o smanjenju osnovnog kapitala smanjenjem nominalne vrijednosti dionica sa 100 na 71 KM. Ovom Odlukom vrijednost osnovnog kapitala smanjena je sa 3,035 milijardi KM na 2,150 milijardi KM. Formirane su rezerve u visini od sedam miliona KM a, također, formirane su i revalorizacione rezerve od oko 700 miliona KM, kao zadržana dobit, odnosno nenominirana vrijednost kapitala. Razlika između dosadašnjeg ukupnog kapitala, nakon usvajanja Odluke o smanjenju kapitala, praktično, iznosi oko 185 miliona KM.
 

Dioničari su usvojili i Odluku o izmjenama i dopunama Statuta odnosno usvojili prečišćeni tekst Statuta JP Elektroprivreda BiH.