Za dokapitalizaciju rudnika 120 miliona KM

Predstavnici dioničara JP EPBiH, na 17. Skupštini održanoj 30. juna u Sarajevu, nakon usvajanja Izvještaja o poslovanju u protekloj godini, prihvatili su sedam odluka o dokapitalizaciji rudnika u sastavu Koncerna EPBiH. U ovoj i narednoj, 2011. godini, za projekte revitalizacije opreme, nabavke stalnih sredstava, nabavku opreme za otvaranje i pripreme novih otkopnih polja, rekonstrukciju osnovnih sistema transporta, odvodnjavanja i ventilacije EPBiH će dokapitalizirati rudnike sa više od 120 miliona KM

30. juni 2010.

   17. skupština JP Elektroprivreda BiH

                       

   Za dokapitalizaciju rudnika 120 miliona KM

                       

Dioničarima 24,6 miliona dividende - Prihvaćena odluka o osnivanju Tehničkog muzeja u Sarajevu - Sedmi septembar Dan EPBiH, a 25. septembar Dan Koncerna EPBiH  -  Mr. Zijad Džemić novi član Nadzornog odbora

 

Predstavnici dioničara JP EPBiH,  na 17. Skupštini održanoj 30. juna u Sarajevu, nakon usvajanja Izvještaja o poslovanju u protekloj godini, prihvatili su sedam odluka o dokapitalizaciji rudnika u sastavu Koncerna EPBiH. U ovoj i narednoj, 2011. godini, za projekte revitalizacije opreme, nabavke stalnih sredstava, nabavku opreme za otvaranje i pripreme novih otkopnih polja, rekonstrukciju osnovnih sistema transporta, odvodnjavanja i ventilacije EPBiH će dokapitalizirati rudnike sa više od 120 miliona KM i to: Rudnik „Zenica“ sa 12,6 miliona KM, Rudnike „Kreka“ sa 28,6 miliona KM, Rudnik „đurđevik“ sa šest miliona KM, Rudnik „Breza“ sa 21 milionom KM, Rudnik „Abid Lolić“ iz Bile sa 1,2 miliona KM, Rudnik „Gračanica“ Gornji Vakuf-Uskoplje sa dva miliona KM dok će tokom tri godine, dakle i 2012., Rudnik „Kakanj“ biti dokapitaliziran sa 48,5 miliona KM. Istovremeno,  dioničari su prihvatili i odluke o kratkoročnim pozajmicama Rudniku „Breza“ od 3,3 miliona KM, na dvije godine, i Rudniku „Kakanj“ pozajmicu od 6,3 miliona.

Nakon usvajanja Izvještaja o poslovanju u 2009. godini, dioničari su usvojili i odluku o raspodjeli 61,9 miliona dobiti u protekloj godini. Prema odluci dioničara u Fond rezervi biće uplaćeno 12,380.644, u kapital za investicije 24,935.640,10 KM. Za isplatu dividende dioničarima predviđeno je 24,587.038,69 KM a, vrijednost dionice iznosi 0,81 KM i dioničarima će biti isplaćene u roku od 40 dana nakon usvajanja odluke.

Dioničari su donijeli i odluku o osnivanju Tehničkog muzeja u Sarajevu na osnovu elaborata o društveno-ekonomskoj opravdanosti njegovog osnivanja čiji suosnivač treba da bude Vlada Kantona Sarajevo. Tehnički muzej će se nalaziti na prostoru stare električne centrale u Sarajevu, Skenderija, raspolagaće sa oko 6.500 m2 u objektu i sa oko 1.500 m2 zemljišta. Za sve neophodne poslove tokom ove, te naredne i 2012. godine, a što je predviđeno i trogodišnjim Planom poslovanja EPBiH do 2012. godine, predviđena su investiciona izdvajanja od 10,5 miliona KM.

Prihvaćena je i odluka kojom se 7. septembar utvrđuje kao  Dan JP Elektroprivreda BiH, a 25. septembar kao Dan Koncerna EPBiH. Za  novog člana Nadzornog odbora JP EPBiH izabran je  mr. Zijad Džemić, diplomirani inženjer mašinstva.