Hidroelektrana
„Janjići“

Lokacija objekta: rijeka Bosna, područje Grada Zenica
Tip objekta: protočna pribranska elektrana
Instalirana snaga: 15,75 MW
Godišnja proizvodnja: 77,26 GWh

Investicija

Investicija: 109,8 miliona KM
Finansiranje: krediti i sredstva EPBiH

Status projekta 

Okončane aktivnosti:

  • Studija izvodljivosti, Fichtner (Njemačka), Electroforce (BiH) i ERM (Njemačka), decembar 2012. 

  • Idejni projekat, Energoinvest Sarajevo, decembar 2015. 

  • Studija nultog stanja flore i faune i Studije o procijeni utjecaja na okoliš; Konzorcij Oikon Zagreb, Geonatura Zagreb i HEIS Institut za hidrotehniku d.d. Sarajevo, januar 2016.

  • Okolinska dozvola

  • Urbanistička saglasnost

Aktivnosti koje su u toku:

  • Rješavanje imovinsko pravnih odnosa

  • Izrada Elaborata tehničkog rješenja priključka na prijenosnu mrežu

Predstojeće aktivnosti: 

  • Izrada Glavnog projekta