Hidroelektrane
na Neretvi

Područje sliva rijeke Neretve s energetskog gledišta je jedno od najznačajnijih u Bosni i Hercegovini. Morfologija terena u području sliva i neravnomjerne padavine prouzrokuju u zimskom i proljetnom periodu nagle pojave velikih voda sa znatnim proticajima. Srednji prirodni godišnji proticaj u Mostaru je 197,4 m ³/ sec.

Hidroelektrana
„Jablanica“

Hidroelektrana „Jablanica“ je prvo i najveće hidroenergetsko postrojenje izgrađeno na rijeci Neretvi. Građena je u dvije faze od 1947. do 1955. i od 1955. do 1958. godine.

 • Lokacija objekta: rijeka Neretva, Hercegovačko-neretvanski kanton 
 • Tip objekta: derivacioni s akumulacionim bazenom za sezonsko izravnanje
 • Instalirana snaga: 180 MW ( 6 x 30 MW)
 • Maksimalni neto pad:111,0 m
 • Tip turbina: Francis 
 • Prosječna godišnja proizvodnja na bazi 70% vjerovatnoće pojave dotoka iz aktuelnog hidrološkog niza (1989.-2018.godina): 693 GWh

Proizvodnja električne energije u HE „Jablanica“ započela je u februaru 1955. godine. Nakon izgradnje bila je najveći hidroenergetski objekat u bivšoj SFRJ. 

Sveobuhvatna revitalizacija HE (šest agregata i dio prateće opreme) okončana je 2008. godine. Revitalizacijom je instalirani kapacitet povećan sa 150 MW na 180 MW i radni vijek HE produžen za narednih 30 do 40 godina. 

Ukupna zapremina akumulacije HE Jablanica je 318 hm3a akumulacijom su obuhvaćene vode Neretve i svih njenih pritoka uzvodno od Jablanice. Podizanjem visoke lučno-gravitacione brane visoke 85 metara,  neposredno ispod ušća rijeke Rame u Neretvu, stvoreno je akumulaciono jezero maksimalne dužine 30 kilometara,  koje se proteže uz Neretvu do grada Konjica,  a uz rijeku Ramu do sela Gračaca. Najkraćom trasom između jezera i  mjesta gdje je smještena strojara u Jablanici voda se na turbine dovodi kroz dva tunela  dužine oko dva kilometra i pri tome se koristi maksimalni pad od 111 metara.

Hidroelektrana
„Grabovica“

Hidroelektrana „Grabovica“ je puštena u pogon 1982. godine.

 
 • Lokacija objekta: rijeka Neretva, Hercegovačko-neretvanski kanton (13 km nizvodno od HE „Jablanica“)
 • Tip objekta: pribranskog tipa sa gravitacionom betonskom branom visokom 60 m
 • Instalirana snaga: 114 MW (2 x 57 MW)
 • Maksimalni neto pad: 36,0 m
 • Tip turbina: Kaplan
 • Prosječna godišnja proizvodnja na bazi 70% vjerovatnoće pojave dotoka iz aktuelnog hidrološkog niza (1989.-2018.godina): 260,4 GWh

Ukupna zapremina akumulacije HE „Grabovica“ je 19,77 hm3, a nastala je izgradnjom betonske brane visoke 60 m i prostire se dužinom od oko 11 km od brane u naselju Grabovica do odvodnih kanala HE „Jablanica“ u naselju Jablanica. Akumulacija je izduženog oblika sa izrazito malom širinom, tako da se uglavnom nalazi u kanjonu Srednje Neretve.

     Hidroelektrana
     „Salakovac“

     Hidroelektrana „Salakovac“ je puštena u pogon 1982. godine. Izgradnja je trajala od početka 1977. godine do decembra 1981. godine.

     • Lokacija objekta: rijeka Neretva, Hercegovačko-neretvanski kanton (15 km uzvodno od Mostara)
     • Tip objekta: pribranski s gravitacionom branom  visine 70 m
     • Instalirana snaga: 210 MW (3 x 70 MW) 
     • Maksimalni neto pad: 45,0 m
     • Tip turbina: Kaplan
     • Prosječna godišnja proizvodnja na bazi 70% vjerovatnoće pojave dotoka iz aktuelnog hidrološkog niza (1989.-2018.godina): 356,6 GWh

     HE „Salakovac“ je uključena u elektroenergetski sistem sa 220 kV dalekovoda: „HE Salakovac - Kakanj“ i „HE Salakovac – Mostar 3“. Ukupna zapremina akumulacije HE „Salakovac“ je 68,1 hm3, a nastala je izgradnjom betonske brane visoke 70 metara.