Hidroelektrane
na Neretvi

Područje sliva rijeke Neretve s energetskog gledišta je jedno od najznačajnijih u Bosni i Hercegovini. Morfologija terena u području sliva i neravnomjerne padavine prouzrokuju u zimskom i proljetnom periodu nagle pojave velikih voda sa znatnim proticajima. Srednji prirodni godišnji proticaj u Mostaru je 197,4 m ³/ sec.

Hidroelektrana
„Jablanica“

Hidroelektrana „Jablanica“ je prvo i najveće hidroenergetsko postrojenje izgrađeno na rijeci Neretvi. Građena je u dvije faze od 1947. do 1955. i od 1955. do 1958. godine. Proizvodnja električne energije u HE „Jablanica“ započela je u februaru 1955. godine. Nakon izgradnje bila je najveći hidroenergetski objekat u bivšoj SFRJ.

 • Lokacija objekta - rijeka Neretva, Hercegovačko-neretvanski kanton 
 • Tip objekta – derivacioni s akumulacionim bazenom za sezonsko izravnanje
 • Instalirana snaga - 180 MW ( šest agregata) 
 • Prosječna godišnja proizvodnja – 770 GWh

Hidroelektrana „Jablanica“ je prvo i najveće  hidroenergetsko postrojenje izgrađeno  na rijeci Neretvi. Građena je u dvije faze od 1947. do 1955. i od 1955. do 1958. godine. Proizvodnja električne energije u HE „Jablanica“ započela je u februaru 1955. godine. Nakon izgradnje bila je najveći hidroenergetski objekat u bivšoj SFRJ.

Sveobuhvatna revitalizacija HE (šest agregata i dio prateće opreme) okončana je 2008. godine. Revitalizacijom je instalirani kapacitet povećan sa 150 MW na 180 MW i radni vijek HE produžen za narednih 30 do 40 godina. 

Akumulacijom Hidroelektrane   obuhvaćene su vode Neretve i svih njenih pritoka uzvodno od Jablanice. Podizanjem visoke lučno-gravitacione brane visoke 85 metara,  neposredno ispod ušća rijeke Rame u Neretvu, stvoreno je akumulaciono jezero maksimalne dužine 30 kilometara,  koje se proteže uz Neretvu do grada Konjica,  a uz rijeku Ramu do sela Gračaca. Najkraćom trasom između jezera i  mjesta gdje je smještena strojara u Jablanici voda se na turbine dovodi kroz dva tunela  dužine oko dva kilometra i pri tome se koristi maksimalni pad od 111 metara.

Hidroelektrana
„Grabovica“

Akumulacija HE Grabovica nastala je izgradnjom betonske brane visoke 60 m i prostire se dužinom od oko 11 km od brane u naselju Grabovica do odvodnih kanala HE Jablanica u naselju Jablanica. Akumulacija je izduženog oblika sa izrazito malom širinom, tako da se uglavnom nalazi u kanjonu Srednje Neretve.

 •  Lokacija objekta - rijeka Neretva, Hercegovačko-neretvanski kanton ( 13 km nizvodno od
 • HE „Jablanica“ )
 • Tip objekta - pribranskog tipa  sa gravitacionom betonskom branom  visokom 60 m
 • Instalirana snaga - 114 MW ( dva agregata )
 • Prosječna godišnja proizvodnja – 334 GWh 

Hidroelektrana
„Salakovac“

Izgradnja Hidroelektrane trajala je od početka 1977. godine do decembra 1981. godine. HE „Salakovac“ je uključena u elektroenergetski sistem sa 220 kV dalekovoda: HE „Salakovac- Kakanj“ i HE „Salakovac – Mostar 3“.

 •  Lokacija objekta - rijeka Neretva, Hercegovačko-neretvanski kanton (15 km uzvodno od
 • Mostara)
 • Tip objekta - pribranski s gravitacionom branom  visine 70 m
 • Instalirana snaga – 210 MW (tri agregata) 
 • Prosječna godišnja proizvodnja - 410 GWh