Ponuđači koji su počinili težak profesionalni prekršaj

16. juni 2021.
Odluka o izmjeni i dopuni Liste kandidata/ponuđača koji su krivi za težak profesionalni prekršaj u JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo
Lista kandidata/ponuđača koji su krivi za težak profesionalni prekršaj u JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo
16. april 2021.
Lista kandidata koji su počinili težak profesionalni prekršaj u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
Lista kandidata koji su počinili težak profesionalni prekršaj u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
Nema prekršaja