Obavještenja

08. juni 2020.
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta - raspodjela dobiti ostvarene u 2018. godine
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta
08. juni 2020.
Obavijest dioničarima o isplati dividende iz dobiti ostvarene u 2018. godini
Obavijest dioničarima o isplati dividende iz dobiti ostvarene u 2018. godini
07. maj 2020.
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta - Odluka o sazivanje Šezdeset i druge (redovne) Skupštine
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta
06. maj 2020.
Obavještenje o sazivanju Šezdeset i druge (redovne) Skupštine JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
Šezdeset i druga (redovna) Skupština Društva održat će se dana 28.05.2020. godine u Sarajevu, u prostorijama Poslovno - tehničke zgrade JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, ulica Vilsonovo šetalište 15., s početkom u 10,00 sati. Obzirom na Odluku Vlade Federacije BiH o proglašenju stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19) na području Federacije F BiH V broj: 408/2020 od 16.03.2020. godine („Službene novine F BiH“ broj: 21/20), Naredbu Štaba civilne zaštite Kantona Sarajevo broj 08-40-423-21/20 od 29.03.2020. godine o održavanju skupova u zatvorenom prostoru i poduzete preventivne mjere protiv širenja zaraze koronavirusa (COVID 19) u JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, dioničari JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo se podsjećaju na mogućnost glasanja u odsustvu u skladu članom 34. Poslovnika o radu Skupštine JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo i tačkom VIII. Obavještenja.
Obavještenje o sazivanju Šezdeset i druge (redovne) Skupštine Društva
Odluka o sazivanju Šezdeset i druge (redovne) Skupštine Društva
tačka 1. Izbor radnih tijela Skupštine Društva
tačka 2. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za 2018. godinu koji uključuje finansijske izvještaje, izvještaje vanjskog revizora i Odbora za reviziju o reviziji finansijskih izvještaja, Izvještaj o radu Nadzornog odbora i Izvještaj o radu Odbora za reviziju-prvi dio
tačka 2.Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za 2018. godinu koji uključuje finansijske izvještaje, izvještaje vanjskog revizora i Odbora za reviziju o reviziji finansijskih izvještaja, Izvještaj o radu Nadzornog odbora i Izvještaj o radu Odbora za reviziju-drugi dio
tačka 3. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za 2018. godinu
tačka 4. Donošenje Plana poslovanja JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za period 2020. - 2022. godina
tačka 5. Donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora ispred državnog kapitala, radi isteka perioda na koji su imenovani
tačka 6. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora ispred državnog kapitala
Biografija kandidata sa pratećom dokumentacijom- dr.sci Izet Žigić
Biografija kandidata sa pratećom dokumetacijom-dr.sci Milenko Obad
Biografija kandidata sa pratećom dokumetacijom- Selvedin Subašić
Biografija kandidata sa pratećom dokumetacijom- Muhidin Zametica
Biografija kandidata sa pratećom dokumetacijom- dr.sci Safet Isić
Biografija kandidata sa pratećom dokumetacijom- mr. Vanja Bajrami
tačka 7.Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo radi isteka perioda na koji su imenovani
tačka 8. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju članova Odbora za reviziju JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo
Obarazac prijave za učešće u radu i odlučivanju
Obrazac punomoći
03. mart 2020.
Javni konkurs za izbor članova Odbora za reviziju JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo ( objavljen u dnevnim novinama "Dnevni avaz" 03.03.2020. godine)
Javni konkurs za izbor članova Odbora za reviziju JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
03. mart 2020.
Javni konkurs za izbor i imenovanje članova Uprave - Generalnog direktora i izvršnih direktora JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, (objavljen u dnevnim novinama "Dnevni avaz" 03.03.2020. godine)
Javni konkurs za izbor i imenovanje članova Uprave - Generalnog direktora i izvršnih direktora JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
20. januar 2020.
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta - Odluka o sazivanju Šezdeset i prve (vanredne) Skupštine Društva
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta
29. novembar 2019.
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje- Odluka o sazivanju Šezdesete (vanredne) Skupštine Društva
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta