Obavještenja

26. juni 2018.
Obavještenje o otkazivanju Pedesete (redovne) Skupštine EP BiH
Obavještenje o otkazivanju Pedesete (redovne) Skupštine Društva
25. juni 2018.
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta-Odluka Nadzornog odbora o otkazivanju Pedesete (redovne) Skupštine Društva
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta-Odluka Nadzornog odbora o otkazivanju Pedesete (redovne) Skupštine Društva
19. juni 2018.
Obavještenje o otkazivanju Četrdeset i devete (vanredne) Skupštine EP BiH
Obavještenje o otkazivanju Četrdeset i devete (vanredne) Skupštine
18. juni 2018.
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta- Odluka Nadzornog odbora o otkazivanju Četrdeset i devete (vanredne) Skupštine Društva, sazvane za 19.06.2018. godine
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta
04. juni 2018.
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta: Odluka o sazivanju Pedesete (redovne) Skupštine Društva
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta
04. juni 2018.
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta: Odluka o sazivanju Četrdeset i devete (vanredne) Skupštine Društva
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitetnta
04. juni 2018.
Obavještenje o sazivanju Četrdeset i devete (vanredne) Skupštine JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
Četrdeset i deveta (vanredna) Skupština Društva održat će se dana 19.06.2018. godine u Sarajevu, u prostorijama Poslovno - tehničke zgrade JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, ulica Vilsonovo šetalište 15., s početkom u 10,00 sati.
Obavještenje o sazivanju Četrdeset i devete (vanredne) Skupštine Društva
Odluka o sazivanju Četrdeset i devete (vanredne) Skupštine Društva
tačka 1. Izbor radnih tijela
tačka 2. Donošenje Odluke o rasporedu akumulirane (zadržane) dobiti u fond rezervi JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo
tačka 3. Donošenje Revidovanog plana poslovanja Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo za period 2018. - 2020. godina
tačka 4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici “Kreka „ d.o.o. – Tuzla, broj: SD-5211/16-38/6.a., broj: SD-9838/17 -45/3.b) i broj: SD- 36797/17-48/4.9.;
tačka 5. Donošenje Statuta o izmjenama i dopunama Statuta JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo
tačka 6. Donošenje Odluke o odobravanju Statuta Iskraemeco Sarajevo d.o.o. Sarajevo
tačka 7. Donošenje Odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora, radi podnošenja ostavke
tačka 8. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo
Obrazac prijave za učešće u radu i odlučivanju Skupštine - osnovni elementi
Obrazac punomoći za zastupanje dioničara - osnovni elementi
Izjava o prihvatanju kandidature za člana Nadzornog odbora
09. april 2018.
Konkurs za izbor i imenovanje Direktora Odjela za internu reviziju JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
Dana 09.04.2018. godine objavljen je Konkurs za izbor i imenovanje Direktora Odjela za internu reviziju. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa.
Konkurs za izbor i imenovanje Direktora Odjela za internu reviziju