Obavještenja

29. novembar 2018.
Obavještenje o sazivanju Pedeset i četvrte (vanredne) Skupštine JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
Pedeset i četvrta (vanredna) Skupština Društva održat će se dana 13.12.2018. godine u Sarajevu, u prostorijama Poslovno - tehničke zgrade JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, ulica Vilsonovo šetalište 15., s početkom u 10,00 sati.
Obavještenje o sazivanju Pedeset i četvrte (vanredne) Skupštine Društva
Odluka o sazivanju Pedeset i četvrte (vanredne) Skupštine Društva
tačka 1. Izbor radnih tijela
tačka 2. Donošenje Plana poslovanja za period 2019. -2021. godina
tačka 3. 1. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo, ZD RMU „Abid Lolić“ d.o.o. Travnik-Bila broj: SD-2431/14-30/3.d), SD-14747/15-35/3.f., SD-34667/16.-43/3.12.
tačka 3.2. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo, ZD RMU „Abid Lolić“ d.o.o. Travnik-Bila broj: SD-16205/14-32/5.f), SD-34667/16.-43/3.6.
tačka 3.3.Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo, ZD RMU „Breza“ d.o.o. Breza broj: SD-2431/14-30/3.a), SD-14747/15-35/5.e., SD-34667/16.-43/3.10.
tačka 3.4. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo, ZD RMU „Breza“ d.o.o. Breza broj: SD-16205/14-32/5.c), SD-34667/16.-43/3.5.
tačka 3.5. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo, ZD RMU „Đurđevik“ d.o.o. Đurđevik broj: SD-2431/14-30/3.e), SD-14747/15-35/5.d., SD-34667/16.-43/3.8.
tačka 3.6. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo, ZD RMU „Đurđevik“ d.o.o. Đurđevik broj: SD-16205/14-32/5.e), SD-34667/16.-43/3.4.
tačka 3.7. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo, ZD RU „Gračanica“ d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje broj: SD-26072/16-41./2.
tačka 3.8. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo, ZD RU „Gračanica“ d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje broj: SD-2431/14-30/3.g), SD-14747/15-35/5.g., SD-34667/16.-43/3.13.
tačka 3.9. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo, ZD RMU „Kakanj“ d.o.o. Kakanj broj: SD-14967/11-21/4.c), SD-35941/13-27/4.c), SD-2679/15-34/4.c., SD-34667/16.-43/3.2.
tačka 3.10. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo, ZD RMU „Kakanj“ d.o.o. Kakanj broj: SD-2431/14-30/3.c), SD-14747/15-35/5.c., broj: SD-34667/16.-43/3.9. i SD-9838/17-45/3.a)
tačka 3.11. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo, ZD RMU „Kakanj“ d.o.o. Kakanj broj: SD-16205/14-32/5.a) i SD-34667/16.-43/3.3
tačka 3.12. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo, ZD Rudnici „Kreka“ d.o.o. Tuzla broj: SD-2431/14-30/3.f), SD-14747/15-35/5.b., SD-34667/16.-43/3.7
tačka 3.13. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo, ZD RMU „Zenica“ d.o.o. Zenica broj: SD-14967/11-21/4.a), SD-35941/13-27/4.a), SD-2679/15-34/4.a. i SD-34667/16.-43/3.1.
tačka 3.14. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo, ZD RMU „Zenica“ Zenica broj: SD-34769/15-37/5., SD-16756/16-40/4.2., SD-26072/16-41./4. i SD-36797/17-48/4.1.
tačka 3.15. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo, ZD RMU „Zenica“ d.o.o. Zenica broj: SD-2431/14-30/3.b)., SD-14747/15-35/5.a., SD-34667/16.-43/3.11.
Obrazac prijave za učešće u radu Skupštine Društva (osnovni elementi)
Obrazac punomoći (osnovni elementi)
05. novembar 2018.
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta-Odluka o sazivanju Pedeset i treće (redovne) Skupštine EP BiH
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta -Odluka o sazivanju Pedeset i treće (redovne) Skupštine Društva
03. septembar 2018.
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta_Odluka o sazivanju Pedeset i druge (vanredne) Skupštine EP BiH
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta- Odluka o sazivanju Pedeset i druge (vanredne) Skupštine
26. juli 2018.
Obavijest dioničarima o isplati dividende iz akumulirane (zadržane) dobiti
Obavijest dioničarima o isplati dividende iz akumulirane (zadržane) dobiti
20. juli 2018.
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta- Odluka o isplati dividende iz akumulirane (zadržane) dobiti
Izvještaj o dogadjaju_odluka o isplati dividende iz akumulirane (zadržane) dobiti
04. juli 2018.
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta - Odluka o sazivanju Pedeset i prve (vanredne) Sklupštine EP BiH
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta
04. juli 2018.
Obavještenje o sazivanju Pedeset i prve (vanredne) Skupštine Društva
Pedeset i prva (vanredna) Skupština Društva održat će se dana 19.07.2018. godine u Sarajevu, u prostorijama Poslovno - tehničke zgrade JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, ulica Vilsonovo šetalište 15., s početkom u 10,00 sati.
Obavještenje o sazivanju Pedeset i prve (vanredne) Skupštine EP BiH
Odluka o sazivanju Pedeset i prve (vanredne) Skupštine EP BiH
tačka 1. Izbor radnih tijela Pedeset i prve (vanredne) Skupštine EP BiH - Predsjednika
tačka 1. Izbor radnih tijela Pedeset i prve (vanredne) Skupštine EP BiH - zapisničara i dva ovjerivača zapisnika
tačka 2. Donošenje Revidovanog plana poslovanja za period 2018. - 2020. godine
tačka 3. Donošenje Odluke o isplati dividende iz akumulirane (zadržane) dobit
tačka 4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici “Kreka „ d.o.o. – Tuzla, broj: SD-5211/16-38/6.a., broj: SD-9838/17 -45/3.b) i broj: SD- 36797/17-48/4.9.;
tačka 5. Donošenje Statuta o izmjenama i dopunama Statuta EP BiH
tačka 6. Donošenje Odluke o odobravanju Statuta Iskraemeco Sarajevo d.o.o. Sarajevo
tačka 7. Donošenje Odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora, radi podnošenja ostavke
tačka 8. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju člana Nadzornog odbora
Biografija kandidata sa pratećim informacijama i dokumentacijom
Obrazac punomoći za zastupanje dioničara - osnovni elementi
Obrazac prijave - osnovni elementi