Obavještenja

04. juni 2018.
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta: Odluka o sazivanju Pedesete (redovne) Skupštine Društva
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta
04. juni 2018.
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta: Odluka o sazivanju Četrdeset i devete (vanredne) Skupštine Društva
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitetnta
04. juni 2018.
Obavještenje o sazivanju Četrdeset i devete (vanredne) Skupštine JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
Četrdeset i deveta (vanredna) Skupština Društva održat će se dana 19.06.2018. godine u Sarajevu, u prostorijama Poslovno - tehničke zgrade JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, ulica Vilsonovo šetalište 15., s početkom u 10,00 sati.
Obavještenje o sazivanju Četrdeset i devete (vanredne) Skupštine Društva
Odluka o sazivanju Četrdeset i devete (vanredne) Skupštine Društva
tačka 1. Izbor radnih tijela
tačka 2. Donošenje Odluke o rasporedu akumulirane (zadržane) dobiti u fond rezervi JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo
tačka 3. Donošenje Revidovanog plana poslovanja Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo za period 2018. - 2020. godina
tačka 4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici “Kreka „ d.o.o. – Tuzla, broj: SD-5211/16-38/6.a., broj: SD-9838/17 -45/3.b) i broj: SD- 36797/17-48/4.9.;
tačka 5. Donošenje Statuta o izmjenama i dopunama Statuta JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo
tačka 6. Donošenje Odluke o odobravanju Statuta Iskraemeco Sarajevo d.o.o. Sarajevo
tačka 7. Donošenje Odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora, radi podnošenja ostavke
tačka 8. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo
Obrazac prijave za učešće u radu i odlučivanju Skupštine - osnovni elementi
Obrazac punomoći za zastupanje dioničara - osnovni elementi
Izjava o prihvatanju kandidature za člana Nadzornog odbora
09. april 2018.
Konkurs za izbor i imenovanje Direktora Odjela za internu reviziju JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
Dana 09.04.2018. godine objavljen je Konkurs za izbor i imenovanje Direktora Odjela za internu reviziju. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa.
Konkurs za izbor i imenovanje Direktora Odjela za internu reviziju
13. decembar 2017.
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta - Odluka o sazivanju Četrdeset i osme (vanredne) Skupštine Društva
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta
13. decembar 2017.
Obavještenje o sazivanju Četrdeset i osme (vanredne) Skupštine Društva
Četrdeset i osma (vanredna) Skupština Društva održat će se dana 28.12.2017. godine u Sarajevu, u prostorijama Poslovno - tehničke zgrade JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, ulica Vilsonovo šetalište 15., s početkom u 10,00 sati.
Obavještenje o sazivanju Četrdeset i osme (vanredne) Skupštine Društva
Odluka o sazivanju Četrdeset i osme (vanredne) Skupštine Društva
tačka 1. Izbor radnih tijela Skupštine Društva
tačka 2. Donošenje Plana poslovanja JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
tačka 3. Donošenje Poslovnika o radu Skupštine JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
tačka 4. Donošenje odluka o izmjenama i dopunama odluka o dokapitalizaciji ulaganjem u zavisna društva-rudnike uglja
tačka 4.1. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RMU “Zenica” d.o.o. Zenica broj: SD - 34769/15 – 37/5, broj: SD – 16756/16 – 40/4.2. i broj: SD – 26072/16 – 41./4.,
tačka 4.2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici “Kreka” d.o.o.-Tuzla broj SD-14967/11-21/4.b), broj SD-35941/13-27/4.b), broj SD-2679/15-34/4.b. i broj SD-5211/16-38/5.b.,
tačka 4.3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU “Đurđevik” d.o.o.-Đurđevik broj SD-14967/11-21/4.d), broj SD-35941/13-27/4.d), broj SD-2431/14-30/4.b)., broj SD-2679/15-34/4.d. i broj SD-5211/16-38/5.d.,
tačka 4.4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU “Abid Lolić” d.o.o.-Bila-Travnik broj SD-14967/11-21/4.f), broj SD-35941/13-27/4.f), broj SD-2679/15-34/4.f. i broj SD-5211/16-38/5.e.,
tačka 4.5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici “Kreka” d.o.o. Tuzla broj SD-16205/14-32/5.b). i broj SD-5211/16-38/5.c.,
tačka 4.6. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU “Zenica” d.o.o.-Zenica broj SD-16205-14-32/5.d) i broj SD-26072/16-41./3.,
tačka 4.7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU “Breza” d.o.o.-Breza broj SD-14967/11-21/4.e), broj SD-35941/13-27/4.e), broj SD-2679/15-34/4.e. i broj SD-5211/16-38/5.f.,
tačka 4.8.Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU “Kakanj” d.o.o.-Kakanj broj SD-5211/16-38/6.b.,
tačka 4.9. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici “Kreka” d.o.o.-Tuzla broj SD-5211/16-38/6.a. i broj SD-9838/17-45/3.b).
tačka 5. Upoznavanje sa Izvještajem o reviziji nekonsolidovanih finansijskih izvještaja po polugodišnjem obračunu za 2017. godinu u JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo
Obrazac prijave za učešće u radu i odlučivanju Skupštine Društva
Obrazac punomoć za zastupanje dioničara
10. oktobar 2017.
Obavještenje o sazivanju Četrdeset i sedme (vanredne) Skupštine Društva
Četrdeset i sedma (vanredna) Skupština Društva održat će se dana 26.10.2017. godine u Sarajevu, u prostorijama Poslovno - tehničke zgrade JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, ulica Vilsonovo šetalište 15., s početkom u 10,00 sati.
Obavještenje o sazivanju Četrdeset i sedme (vanredne) Skupštine Društva
Odluka o sazivanju Četrdeset i sedme (vanredne) Skupštine Društva
Tačka 1. dnevnog reda- Izbor radnih tijela Skupštine Društva
Tačka 2. dnevnog reda- Izjašnjavanje o povjerenju članovima Nadzornog odbora
Prijava za učešće u radu i odlučivanju Skupštine Društva
Punomoć za zastupanje dioničara na Skupštini Društva
09. oktobar 2017.
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta- Odluka o sazivanju Četrdeset i sedme (vanredne) Skupštine Društva
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta - Odluka o sazivanju Četrdeset i sedme (vanredne) Skupštine Društva
30. juni 2017.
Obavijest dioničarima o isplati dividende za 2016. godinu
Obavijest dioničarima o isplatu dividende za 2016. godinu