Obavještenja

01. juni 2017.
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta- Odluka o sazivanju Četrdeset i šeste (redovne) Skupštine Društva
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta
04. april 2017.
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta - Odluka o sazivanju Četrdeset i pete (vanredne) Skupštine Društva
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta
03. april 2017.
Obavještenje o sazivanju Četrdeset i pete Skupštine Društva
Četrdeset i peta (vanredna) Skupština Društva održat će se dana 18.04.2017. godine u Sarajevu, u prostorijama Poslovno - tehničke zgrade JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, ulica Vilsonovo šetalište 15., s početkom u 10,00 sati.
Obavještenje o sazivanju Četrdeset i pete Skupštine Društva
Odluka o sazivanju Četrdeset i pete Skupštine Društva
tačka 1. Izbor radnih tijela Skupštine Društva
tačka 2. Donošenje odluka o odobravanju statuta zavisnih društava
tačka 2.a) Donošenje odluke o odobravanju statuta zavisnih društva-rudnika uglja
Statut RMU Kakanj
Statut Rudnika uglja Gračanica
Statut RMU Abid Lolić
Statut Rudnici Kreka
Statut RMU Đurđevik
Statut RMU Zenica
Statut RMU Breza
tačka 2. b) Donošenje odluke o odobravanju Statuta Zavisnog društva
Statut Eldis Tehnika
tačka 3. Donošenje odluka o izmjenama i dopunama odluka o dokapitalizaciji ulaganjem u zavisna društva-rudnike uglja
tačka 3.a) Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RMU Kakanj
tačka 3.b) Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD Rudnici Kreka
tačka 3.c) Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RMU Breza
tačka 3. d) Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RMU Đurđevik
Obrazac prijave za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Društva
Obrazac punomoći za zastupanje dioničara
21. decembar 2016.
Obavještenje o prijedlogu dioničara za izmjenu dnevnog reda Četrdeset i četvrte (redovne) Skupštine, zakazane za 30.12.2016. godine
Obavještenje o prijedlozima dioničara za izmjenu dnevnog reda Četrdeset i četvrte Skupštine Društva
09. decembar 2016.
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta-Odluka o sazivanju Četrdeset i četvrte Skupštine Društva
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta
09. decembar 2016.
Obavještenje o sazivanju Četrdeset i četvrte (redovne) Skupštine Društva
Četrdeset i četvrta (redovna) Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo će se održati dana 30.12.2016. godine u Sarajevu, u prostorijama Poslovno-tehničke zgrade JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ulica Vilsonovo šetalište broj 15., s početkom u 10,00 sati.
Obavještenje o sazivanju Četrdeset i četvrte Skupštine Društva
Odluka o sazivanju Četrdeset i četvrte Skupštine Društva
tačka 1. Izbor radnih tijela Skupštine
tačka 2. Usvajanje Izvještaja poslovanju za 2015. godinu
tačka 3. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti ostvarene u 2015. godini
tačka 4. Donošenje Plana poslovanja za period 2017. - 2019. godina
Prijava za učešće u radu Skupštine Društva
Punomoć za učešće u radu Skupštine Društva
21. novembar 2016.
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta-Odluka o sazivanju Četrdeset i treće (vanredne) Skupštine Društva
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta
21. novembar 2016.
Obavještenje o sazivanju Četrdeset i treće (vanredne) Skupštine Društva
Četrdeset i treća (vanredna) Skupština Društva održat će se dana 06.12.2016. godine u Sarajevu, u prostorijama Poslovno - tehničke zgrade JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, ulica Vilsonovo šetalište 15., s početkom u 10,00 sati.
Obavještenje o sazivanju Četrdeset i treće (vanredne) Skupštine Društva
Odluka o sazivanju Četrdeset i treće (vanredne) Skupštine Društva
tačka 1.a. Izbor radnih tijela Skupštine Društva
tačka 1.b. Izbor radnih tijela Skupštine Društva
tačka 2.Donošenje Odluke o dokapitalizaciji TTU energetik d.o.o. Tuzla
tačka 3.Donošenje odluka o izmjenama i dopunama odluka o dokapitalizaciji ulaganjem u zavisna društva-rudnike uglja
tačka 3.1.Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU „Zenica“ d.o.o. - Zenica, br SD-14967/11-21/4.a), br. SD-35941/13-27/4.a) i br SD-2679/15-34/4.a
Tačka 3.2. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU „Kakanj“ d.o.o. - Kakanj, br SD-14967/11-21/4.c), br SD-35941/13-27/4.c) i SD-2679/15-34/4.c
tačka 3.3.Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU „Kakanj“ d.o.o. - Kakanj, br SD-16205/14-32/5.a)
tačka 3.4. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU „Đurđevik“ d.o.o. - Đurđevik, br SD-16205/14-32/5.e)
tačka 3.5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU „Breza“ d.o.o. - Breza, br SD-16205/14-32/5.c)
tačka 3.6. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU „Abid Lolić“ d.o.o. – Travnik-Bila, br SD-16205/14-32/5.f)
tačka 3.7. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici „Kreka“ d.o.o. – Tuzla, broj SD-2431/14-30/3.f). i broj SD-14747/15-35/5.b.
tačka 3.8. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU „Đurđevik“ d.o.o. - Đurđevik, broj SD-2431/14-30/3.e) i SD-14747/15-35/5.d.
tačka 3.9. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU „Kakanj“ d.o.o. – Kakanj, broj SD-2431/14-30/3.c) i broj SD-14747/15-35/5.c.
tačka 3.10.:Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU „Breza“ d.o.o. – Breza, broj SD-2431/14-30/3.a). i SD-14747/15-35/5.e.
tačka 3.11.: Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU „Zenica“ d.o.o. - Zenica, broj SD-2431/14-30/3.b). i SD-14747/15-35/5.a.
tačka 3.12.Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU „Abid Lolić“ d.o.o. – Travnik - Bila, broj SD-2431/14-30/3.d). i SD-14747/15-35/5.f.
tačka 3.13. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RU „Gračanica“ d.o.o. – Gornji Vakuf-Uskoplje, broj SD-2431/14-30/3.g) i SD-14747/15-35/5.g.
tačka 3.14. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU „Abid Lolić“ d.o.o. – Travnik - Bila, broj SD-5211/16-38/6.c., br SD-16756/16-40/4.1. i br SD-26072/16-41./6
tačka 4. Upoznavanje sa Izvještajem o reviziji nekonsolidovanih finansijskih izvještaja po polugodišnjem obračunu za 2016. godinu u JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo
Prijava za učešće u radu i odlučivanju Skupštine Društva
Punomoć za učešće u radu i odlučivanju Skupštine Društva