Obavještenja

26. juli 2018.
Obavijest dioničarima o isplati dividende iz akumulirane (zadržane) dobiti
Obavijest dioničarima o isplati dividende iz akumulirane (zadržane) dobiti
20. juli 2018.
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta- Odluka o isplati dividende iz akumulirane (zadržane) dobiti
Izvještaj o dogadjaju_odluka o isplati dividende iz akumulirane (zadržane) dobiti
04. juli 2018.
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta - Odluka o sazivanju Pedeset i prve (vanredne) Sklupštine EP BiH
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta
04. juli 2018.
Obavještenje o sazivanju Pedeset i prve (vanredne) Skupštine Društva
Pedeset i prva (vanredna) Skupština Društva održat će se dana 19.07.2018. godine u Sarajevu, u prostorijama Poslovno - tehničke zgrade JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, ulica Vilsonovo šetalište 15., s početkom u 10,00 sati.
Obavještenje o sazivanju Pedeset i prve (vanredne) Skupštine EP BiH
Odluka o sazivanju Pedeset i prve (vanredne) Skupštine EP BiH
tačka 1. Izbor radnih tijela Pedeset i prve (vanredne) Skupštine EP BiH - Predsjednika
tačka 1. Izbor radnih tijela Pedeset i prve (vanredne) Skupštine EP BiH - zapisničara i dva ovjerivača zapisnika
tačka 2. Donošenje Revidovanog plana poslovanja za period 2018. - 2020. godine
tačka 3. Donošenje Odluke o isplati dividende iz akumulirane (zadržane) dobit
tačka 4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici “Kreka „ d.o.o. – Tuzla, broj: SD-5211/16-38/6.a., broj: SD-9838/17 -45/3.b) i broj: SD- 36797/17-48/4.9.;
tačka 5. Donošenje Statuta o izmjenama i dopunama Statuta EP BiH
tačka 6. Donošenje Odluke o odobravanju Statuta Iskraemeco Sarajevo d.o.o. Sarajevo
tačka 7. Donošenje Odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora, radi podnošenja ostavke
tačka 8. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju člana Nadzornog odbora
Biografija kandidata sa pratećim informacijama i dokumentacijom
Obrazac punomoći za zastupanje dioničara - osnovni elementi
Obrazac prijave - osnovni elementi
26. juni 2018.
Obavještenje o otkazivanju Pedesete (redovne) Skupštine EP BiH
Obavještenje o otkazivanju Pedesete (redovne) Skupštine Društva
25. juni 2018.
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta-Odluka Nadzornog odbora o otkazivanju Pedesete (redovne) Skupštine Društva
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta-Odluka Nadzornog odbora o otkazivanju Pedesete (redovne) Skupštine Društva
19. juni 2018.
Obavještenje o otkazivanju Četrdeset i devete (vanredne) Skupštine EP BiH
Obavještenje o otkazivanju Četrdeset i devete (vanredne) Skupštine
18. juni 2018.
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta- Odluka Nadzornog odbora o otkazivanju Četrdeset i devete (vanredne) Skupštine Društva, sazvane za 19.06.2018. godine
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta