Obavještenja

08. juni 2022.
Obavještenje o sazivanju Sedamdeset i treće (redovne) Skupštine
Sedamdeset i treća (redovna) Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo će se održati dana 30.06.2022. godine u Sarajevu, u prostorijama Poslovno-tehničke zgrade JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ulica Vilsonovo šetalište broj 15., s početkom u 10,00 sati.
Obavještenje o sazivanju Sedamdeset i treće (redovne) Skupštine JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
Odluka o sazivanju Sedamdeset i treće (redovne) Skupštine JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
tačka 1. Izbor radnih tijela Skupštine Društva
tačka 2. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za 2021. godinu koji uključuje finansijske izvještaje, izvještaje vanjskog revizora i Odbora za reviziju o reviziji finansijskih izvještaja, Izvještaj o radu Nadzornog odbora i Izvještaj o radu Odbora za reviziju - I DIO
tačka 2. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za 2021. godinu koji uključuje finansijske izvještaje, izvještaje vanjskog revizora i Odbora za reviziju o reviziji finansijskih izvještaja, Izvještaj o radu Nadzornog odbora i Izvještaj o radu Odbora za reviziju - II DIO
tačka 2. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za 2021. godinu koji uključuje finansijske izvještaje, izvještaje vanjskog revizora i Odbora za reviziju o reviziji finansijskih izvještaja, Izvještaj o radu Nadzornog odbora i Izvještaj o radu Odbora za reviziju- III DIO
tačka 3. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za 2021. godinu
Obrazac prijave za učešće u radu i odlučivanju Skupštine Društva (osnovni elementi)
Obrazac punomoći za učešće u radu i odlučivanju Skupštine Društva (osnovni elementi)
30. maj 2022.
Program aktivnosti i mjera na provođenju preporuka iz Izvještaja o finansijskoj reviziji JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za 2020. godinu
Program aktivnosti i mjera na provođenju preporuka iz Izvještaja o finansijskoj reviziji JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za 2020. godinu
21. april 2022.
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o sazivanju Sedamdeset i druge (vanredne) Skupštine Društva
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta
07. april 2022.
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta - Odluka o sazivanju Sedamdeset i druge (vanredne) Skupštine) Društva
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta
15. decembar 2021.
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta- Odluka o sazivanju Sedamdeset i prve (vanredne) Skupštine Društva
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta
05. august 2021.
Obavijest dioničarima o isplati dividende iz dobiti ostvarene u 2020. godini
Obavijest dioničarima o isplati dividende iz dobiti ostvarene u 2020. godini
02. august 2021.
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta - isplata dividende iz dobiti ostvarene u 2020. godini
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta