Obavještenja

13. decembar 2017.
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta - Odluka o sazivanju Četrdeset i osme (vanredne) Skupštine Društva
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta
13. decembar 2017.
Obavještenje o sazivanju Četrdeset i osme (vanredne) Skupštine Društva
Četrdeset i osma (vanredna) Skupština Društva održat će se dana 28.12.2017. godine u Sarajevu, u prostorijama Poslovno - tehničke zgrade JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, ulica Vilsonovo šetalište 15., s početkom u 10,00 sati.
Obavještenje o sazivanju Četrdeset i osme (vanredne) Skupštine Društva
Odluka o sazivanju Četrdeset i osme (vanredne) Skupštine Društva
tačka 1. Izbor radnih tijela Skupštine Društva
tačka 2. Donošenje Plana poslovanja JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
tačka 3. Donošenje Poslovnika o radu Skupštine JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
tačka 4. Donošenje odluka o izmjenama i dopunama odluka o dokapitalizaciji ulaganjem u zavisna društva-rudnike uglja
tačka 4.1. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RMU “Zenica” d.o.o. Zenica broj: SD - 34769/15 – 37/5, broj: SD – 16756/16 – 40/4.2. i broj: SD – 26072/16 – 41./4.,
tačka 4.2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici “Kreka” d.o.o.-Tuzla broj SD-14967/11-21/4.b), broj SD-35941/13-27/4.b), broj SD-2679/15-34/4.b. i broj SD-5211/16-38/5.b.,
tačka 4.3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU “Đurđevik” d.o.o.-Đurđevik broj SD-14967/11-21/4.d), broj SD-35941/13-27/4.d), broj SD-2431/14-30/4.b)., broj SD-2679/15-34/4.d. i broj SD-5211/16-38/5.d.,
tačka 4.4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU “Abid Lolić” d.o.o.-Bila-Travnik broj SD-14967/11-21/4.f), broj SD-35941/13-27/4.f), broj SD-2679/15-34/4.f. i broj SD-5211/16-38/5.e.,
tačka 4.5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici “Kreka” d.o.o. Tuzla broj SD-16205/14-32/5.b). i broj SD-5211/16-38/5.c.,
tačka 4.6. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU “Zenica” d.o.o.-Zenica broj SD-16205-14-32/5.d) i broj SD-26072/16-41./3.,
tačka 4.7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU “Breza” d.o.o.-Breza broj SD-14967/11-21/4.e), broj SD-35941/13-27/4.e), broj SD-2679/15-34/4.e. i broj SD-5211/16-38/5.f.,
tačka 4.8.Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU “Kakanj” d.o.o.-Kakanj broj SD-5211/16-38/6.b.,
tačka 4.9. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici “Kreka” d.o.o.-Tuzla broj SD-5211/16-38/6.a. i broj SD-9838/17-45/3.b).
tačka 5. Upoznavanje sa Izvještajem o reviziji nekonsolidovanih finansijskih izvještaja po polugodišnjem obračunu za 2017. godinu u JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo
Obrazac prijave za učešće u radu i odlučivanju Skupštine Društva
Obrazac punomoć za zastupanje dioničara
10. oktobar 2017.
Obavještenje o sazivanju Četrdeset i sedme (vanredne) Skupštine Društva
Četrdeset i sedma (vanredna) Skupština Društva održat će se dana 26.10.2017. godine u Sarajevu, u prostorijama Poslovno - tehničke zgrade JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, ulica Vilsonovo šetalište 15., s početkom u 10,00 sati.
Obavještenje o sazivanju Četrdeset i sedme (vanredne) Skupštine Društva
Odluka o sazivanju Četrdeset i sedme (vanredne) Skupštine Društva
Tačka 1. dnevnog reda- Izbor radnih tijela Skupštine Društva
Tačka 2. dnevnog reda- Izjašnjavanje o povjerenju članovima Nadzornog odbora
Prijava za učešće u radu i odlučivanju Skupštine Društva
Punomoć za zastupanje dioničara na Skupštini Društva
09. oktobar 2017.
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta- Odluka o sazivanju Četrdeset i sedme (vanredne) Skupštine Društva
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta - Odluka o sazivanju Četrdeset i sedme (vanredne) Skupštine Društva
30. juni 2017.
Obavijest dioničarima o isplati dividende za 2016. godinu
Obavijest dioničarima o isplatu dividende za 2016. godinu
23. juni 2017.
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta - Odluka o raspodjeli dobiti ostvarene u 2016. godini
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta - Odluka o raspodjeli dobiti ostvarene u 2016. godini
01. juni 2017.
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta- Odluka o sazivanju Četrdeset i šeste (redovne) Skupštine Društva
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta
04. april 2017.
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta - Odluka o sazivanju Četrdeset i pete (vanredne) Skupštine Društva
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta
03. april 2017.
Obavještenje o sazivanju Četrdeset i pete Skupštine Društva
Četrdeset i peta (vanredna) Skupština Društva održat će se dana 18.04.2017. godine u Sarajevu, u prostorijama Poslovno - tehničke zgrade JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, ulica Vilsonovo šetalište 15., s početkom u 10,00 sati.
Obavještenje o sazivanju Četrdeset i pete Skupštine Društva
Odluka o sazivanju Četrdeset i pete Skupštine Društva
tačka 1. Izbor radnih tijela Skupštine Društva
tačka 2. Donošenje odluka o odobravanju statuta zavisnih društava
tačka 2.a) Donošenje odluke o odobravanju statuta zavisnih društva-rudnika uglja
Statut RMU Kakanj
Statut Rudnika uglja Gračanica
Statut RMU Abid Lolić
Statut Rudnici Kreka
Statut RMU Đurđevik
Statut RMU Zenica
Statut RMU Breza
tačka 2. b) Donošenje odluke o odobravanju Statuta Zavisnog društva
Statut Eldis Tehnika
tačka 3. Donošenje odluka o izmjenama i dopunama odluka o dokapitalizaciji ulaganjem u zavisna društva-rudnike uglja
tačka 3.a) Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RMU Kakanj
tačka 3.b) Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD Rudnici Kreka
tačka 3.c) Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RMU Breza
tačka 3. d) Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RMU Đurđevik
Obrazac prijave za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Društva
Obrazac punomoći za zastupanje dioničara