Obavještenja

01. juli 2015.
Obavijest dioničarima o isplati dividende za 2014. godinu
Obavijest dioničarima o isplati dividende za 2014. godinu
30. juni 2015.
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta - Odluka o raspodjeli dobiti za 2014. godinu
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta
04. juni 2015.
Obavještenje o sazivanju Trideset i pete Skupštine JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
Trideset i peta Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo će se održati dana 25.06.2015. godine u Sarajevu, u prostorijama Poslovno-tehničke zgrade JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ulica Vilsonovo šetalište broj 15., s početkom u 10,00 sati.
Obavještenje o sazivanju Trideset i pete Skupštine Društva
Odluka o sazivanju Trideset i pete Skupštine Društva
Prijava za učešće u radu i odlučivanju Skupštine Društva
Punomoć za zastupanje dioničara
tačka 1. Izbor radnih tijela Trideset i pete Skupštine Društva
tačka 2. Usvajanje Izvještaja o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za 2014. godinu
tačka 3. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za 2014. godinu
tačka 4. Donošenje Odluke o realokaciji sredstava za dokapitalizaciju rudnika od strane JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za 2015. godinu u okviru Plana poslovanja za period 2015. - 2017. godina
tačka 5. Usvajanje odluka o izmjenama i dopunama odluka o dokapitalizaciji zavisnih društava -rudnika uglja
tačka 5.a) Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU “Zenica” d.o.o. Zenica, br SD-2431/14-30/3.b). od 27.02.2014. godine,
tačka 5.b) Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RU “Kreka” d.o.o. Tuzla, br SD-2431/14-30/3.f) od 27.02. 2014. godine
tačka 5. c) Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU “Kakanj” d.o.o. Kakanj, br SD-2431/14-30/3.c) od 27.02. 2014. godine
tačka 5. d) Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU “Đurđevik” d.o.o. Đurđevik, br SD-2431/14-30/3.e) od 27.02. 2014. godine
tačka 5. e) Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU “Breza” d.o.o. Breza, br SD-2431/14-30/3.a). od 27.02. 2014. godine,
tačka 5.f)Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU“Abid Lolić” d.o.o. Travnik-Bila, br SD-2431/14-30/3.d). od 27.02. 2014. godine
tačka 5. g) Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RU “Gračanica”d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje, br SD-2431/14-30/3.g) od 27.02. 2014. godine
04. juni 2015.
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta - Odluka o sazivanju Trideset i pete Skupštine JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko polovanje emitenta
06. februar 2015.
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta - Odluka o sazivanju Trideset i četvrte Skupštine Društva
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta
06. februar 2015.
Obavještenje o sazivanju Trideset i četvrte Skupštine JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
Trideset i četvrta Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo će se održati dana 26.02.2015. godine u Sarajevu, u prostorijama Poslovno-tehničke zgrade JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ulica Vilsonovo šetalište broj 15., s početkom u 10,00 sati.
Obavještenje o sazivanju Trideset i četvrte Skupštine Društva
Odluka o sazivanju Trideset i četvrte Skupštine Društva
materijal za tačku 1. dnevnog reda - Prijedlog odluke o izboru radnih tijela
materijal za tačku 2. dnevnog reda - Usvajanje Plana poslovanja za period 2015 - 2017.
materijal za tačku 3. a) dnevnog reda - Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o dokapitalizaciji RMU Zenica
materijal za tačku 3. b) - Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o dokapitalizaciji RU Kreka
materijal za tačku 3. c) - Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o dokapitalizaciji RMU Kakanj
materijal za tačku 3. d) - Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o dokapitalizaciji RMU Đurđevik
materijal za tačku 3. e) - Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o dokapitalizaciji RMU Breza
materijal za tačku 3. f) - Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o dokapitalizaciji RMU Abid Lolić
aterijal za tačku 3. g) - Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o dokapitalizaciji RU Gračanica
materijal za tačku 4. a) - Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o dokapitalizaciji RMU Zenica
materijal za tačku 4. b) - Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o dokapitalizaciji RU Kreka
materijal za tačku 4. c) - Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o dokapitalizaciji RMU Kakanj
materijal za tačku 4.d) - Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o dokapitalizaciji RMU Đurđevik
materijal za tačku 4. e) - Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o dokapitalizaciji RMU Breza
materijal za tačku 4. f) - Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o dokapitalizaciji RMU Abid Lolić
materijal za tačku 4. g) - Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o dokapitalizaciji RU Gračanica
materijal za tačku 5. Odluka o dokapitalizaciji RMU Zenica
materijal za tačku 6. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o odobravanju sredstava za davanje pozajmica zavisnim društvima
Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Društva
Punomoć za zastupanje dioničara
01. juli 2014.
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta - Odluka o sazivanju Trideset i treće Skupštine Društva
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta
01. juli 2014.
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta - Odluka o raspodjeli dobiti za 2013. godinu
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta
30. juni 2014.
Sazivanje Trideset i treće Skupštine Društva
Trideset i treća Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo će se održati dana 24.07.2014. godine u Sarajevu, u prostorijama Energoinvest d.d. Sarajevo, ulica Hamdije Ćemerlića 2., s početkom u 10,00 sati.
Obavještenje o sazivanju Trideset i treće Skupštine Društva
Odluka o sazivanju Trideset i treće Skupštine Društva
Materijal za tačku 1. dnevnog reda
Materijal za tačku 2. dnevnog reda
Materijal za tačku 3. dnevnog reda
Prijava za učešće u radu i odlučivanju Skupštine Društva
Punomoć za zastupanje dioničara
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta- Odluka o sazivanju Trideset i treće Skupštine
30. juni 2014.
Obavijest dioničarima o isplati dividende za 2013. godinu
Obavijest dioničarima o isplati dividende za 2013. godinu