Obavještenja

01. juli 2016.
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje - neusvajanje Izvještaja o poslovanju za 2015. godinu
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje
06. juni 2016.
Obavještenje o sazivanju Četrdesete (redovne) Skupštine Društva
Četrdeseta (redovna) Skupština Društva održat će se dana 29.06.2016. godine u Sarajevu, u prostorijama Poslovno - tehničke zgrade JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, ulica Vilsonovo šetalište 15., s početkom u 10,00 sati.
Obavještenje o sazivanju Četrdesete (redovne) Skupštine
Odluka o sazivanju Četrdesete (redovne) Skupštine Društva i Odluka o dopuni Odluke o sazivanju Četrdesete (redovne) Skupštine Društva
tačka 1 dnevnog reda: Izbor radnih tijela Skupštine Drustva
tačka 2 dnevnog reda: Usvajanje Izvještaja o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za 2015. godinu koji uključuje finansijske izvještaje, izvještaje vanjskog revizora i Odbora za reviziju o reviziji finansijskih izvještaja, Izvještaj o radu Nadzornog odbora i Izvještaj o radu Odbora za reviziju
tačka 3: Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti ostvarene u 2015. godini
tačka 4: Donošenje odluka o dopunama odluka o dokapitalizaciji ulaganjem u zavisna društva – rudnike uglja
tačka 4.1. dnevnog reda: Donošenje Odluke o dopuni Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU “Abid Lolić” d.o.o. –Travnik – Bila broj: SD-5211/16-38/6.c. od 29.03.2016. godine
tačka 4.2. dnevnog reda: Donošenje Odluke o dopuni Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo, ZD RMU “Zenica” d.o.o. Zenica broj: SD-34769/15-37/5. od 29.12.2015. godine
tačka 5. dnevnog reda: Donošenje Odluke o odobravanju Prijedloga Statuta o izmjenama i dopunama Statuta JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Zavisno društvo RMU “Đurđevik” d.o.o. Đurđevik
Prijava za učešće u radu Skupštine Društva
Punomoć za zastupanje dioničara
03. juni 2016.
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta - sazivanje Četrdesete (redovne) Skupštine Društva
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta -sazivanje Četrdesete (redovne) Skupštine Društva
14. april 2016.
Obavještenje o prijedlozima dioničara za dopunu dnevnog reda Trideset i devete (vanredne) Skupštine zakazane za 20.04.2016. godine
Obavještenje o prijedlozima dioničara za dopunu dnevnog reda Trideset i devete (vanredne) Skupštine zakazane za 20.04.2016. godine
Prijedlog dioničara za dopunu dnevnog reda- akt Vlade Federacije BiH
05. april 2016.
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta - Odluka o sazivanju Trideset i devete (vanredne) Skupštine Društva
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta
22. mart 2016.
Obavještenje o prijedlozima za izmjene i dopune dnevnog reda Trideset i osme (vanredne) Skupštine JP Elektroprivreda Bih d.d. - Sarajevo zakazane za 29.03.2016. godine
Obavještenje o prijedlozima dioničara za izmjene i dopune dnevnog reda Trideset i osme (vanredne) Skupštine zakazane za 29.03.2016. godine
Prijedlog dioničara-Federacija BiH
Prijedlog dioničara sa preko 5% dionica sa pravom glasa -privatni kapital
08. mart 2016.
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta - Odluka o sazivanju Trideset i osme (vanredne) Skupštine Društva
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta - Odluka o sazivanju Trideset i osme (vanredne) Skupštine Društva
08. mart 2016.
Obavještenje o sazivanju Trideset i osme (vanredne) Skupštine JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
Trideset i osma (vanredna) Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo će se održati dana 29.03.2016. godine u Sarajevu, u prostorijama Poslovno-tehničke zgrade JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ulica Vilsonovo šetalište broj 15., s početkom u 10,00 sati.
Obavještenje o sazivanju Trideset i osme (vanredne) Skupštine Društva
Odluka o sazivanju Trideset i osme (vanredne) Skupštine Društva
tačka 1 Izbor radnih tijela
tačka 2. Donošenje Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
tačka 3. Donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora ispred državnog kapitala radi isteka perioda na koji su imenovani
tačka 4. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora
tačka 5. Donošenje odluka o izmjenama i dopunama odluka o dokapitalizaciji ulaganjem u zavisna društva-rudnike uglja
tačka 5.a.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD Rudnici “Kreka” d.o.o. - Tuzla
tačka 5. b.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD Rudnici “Kreka” d.o.o. - Tuzla
tačka 5.c. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD Rudnici “Kreka” d.o.o. - Tuzla,
tačka 5.d. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RMU “Đurđevik” d.o.o. - Đurđevik,
tačka 5.e. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RMU “Abid Lolić” d.o.o. - Travnik-Bila
tačka 5. f. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RMU “Breza” d.o.o. Breza
tačka 6.a. Donošenje Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD Rudnici “Kreka” d.o.o. Tuzla
prilog uz tačku 6.a- Elaborat
tačka 6.b. Donošenje Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RMU “Kakanj” d.o.o. Kakanj
prilog uz tačku 6.b - Elaborat
tačka 6. c. Donošenje Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RMU “Abid Lolić” d.o.o. Travnik- Bila
prilog uz tačku 6.c - Elaborat
tačka 6. d. Donošenje Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RMU “Breza” d.o.o. Breza
prilog uz tačku 6.d - Elaborat
tačka 6.e. Donošenje Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RMU “Đurđevik” d.o.o. Đurđevik
prilog uz tačku 6.e - Elaborat
Izjava o prihvatanju kandidature
Prijava za učešće u radu i odlučivanju
Punomoć
05. mart 2016.
Ispravka Javnog konkursa za izbor i imenovanje člana Uprave-Izvršnog direktora za snabdijevanje i trgovinu
Ispravka Javnog konkursa za izbor i imenovanje člana Uprave-Izvršnog direktora za snabdijevanje i trgovinu
04. mart 2016.
Poništavanje Javnog konkursa za izbor članova Odbora za reviziju objavljenog 10.02.2016. godine i objavljivanje Javnog konkursa za izbor članova Odbora za reviziju
Poništavanje Javnog konkursa za izbor članova Odbora za reviziju i objavljivanje Javnog konkursa za izbor članova Odbora za reviziju