Obavještenja

03. juni 2016.
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta - sazivanje Četrdesete (redovne) Skupštine Društva
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta -sazivanje Četrdesete (redovne) Skupštine Društva
14. april 2016.
Obavještenje o prijedlozima dioničara za dopunu dnevnog reda Trideset i devete (vanredne) Skupštine zakazane za 20.04.2016. godine
Obavještenje o prijedlozima dioničara za dopunu dnevnog reda Trideset i devete (vanredne) Skupštine zakazane za 20.04.2016. godine
Prijedlog dioničara za dopunu dnevnog reda- akt Vlade Federacije BiH
05. april 2016.
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta - Odluka o sazivanju Trideset i devete (vanredne) Skupštine Društva
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta
22. mart 2016.
Obavještenje o prijedlozima za izmjene i dopune dnevnog reda Trideset i osme (vanredne) Skupštine JP Elektroprivreda Bih d.d. - Sarajevo zakazane za 29.03.2016. godine
Obavještenje o prijedlozima dioničara za izmjene i dopune dnevnog reda Trideset i osme (vanredne) Skupštine zakazane za 29.03.2016. godine
Prijedlog dioničara-Federacija BiH
Prijedlog dioničara sa preko 5% dionica sa pravom glasa -privatni kapital
08. mart 2016.
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta - Odluka o sazivanju Trideset i osme (vanredne) Skupštine Društva
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta - Odluka o sazivanju Trideset i osme (vanredne) Skupštine Društva
08. mart 2016.
Obavještenje o sazivanju Trideset i osme (vanredne) Skupštine JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
Trideset i osma (vanredna) Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo će se održati dana 29.03.2016. godine u Sarajevu, u prostorijama Poslovno-tehničke zgrade JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ulica Vilsonovo šetalište broj 15., s početkom u 10,00 sati.
Obavještenje o sazivanju Trideset i osme (vanredne) Skupštine Društva
Odluka o sazivanju Trideset i osme (vanredne) Skupštine Društva
tačka 1 Izbor radnih tijela
tačka 2. Donošenje Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
tačka 3. Donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora ispred državnog kapitala radi isteka perioda na koji su imenovani
tačka 4. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora
tačka 5. Donošenje odluka o izmjenama i dopunama odluka o dokapitalizaciji ulaganjem u zavisna društva-rudnike uglja
tačka 5.a.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD Rudnici “Kreka” d.o.o. - Tuzla
tačka 5. b.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD Rudnici “Kreka” d.o.o. - Tuzla
tačka 5.c. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD Rudnici “Kreka” d.o.o. - Tuzla,
tačka 5.d. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RMU “Đurđevik” d.o.o. - Đurđevik,
tačka 5.e. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RMU “Abid Lolić” d.o.o. - Travnik-Bila
tačka 5. f. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RMU “Breza” d.o.o. Breza
tačka 6.a. Donošenje Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD Rudnici “Kreka” d.o.o. Tuzla
prilog uz tačku 6.a- Elaborat
tačka 6.b. Donošenje Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RMU “Kakanj” d.o.o. Kakanj
prilog uz tačku 6.b - Elaborat
tačka 6. c. Donošenje Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RMU “Abid Lolić” d.o.o. Travnik- Bila
prilog uz tačku 6.c - Elaborat
tačka 6. d. Donošenje Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RMU “Breza” d.o.o. Breza
prilog uz tačku 6.d - Elaborat
tačka 6.e. Donošenje Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RMU “Đurđevik” d.o.o. Đurđevik
prilog uz tačku 6.e - Elaborat
Izjava o prihvatanju kandidature
Prijava za učešće u radu i odlučivanju
Punomoć
05. mart 2016.
Ispravka Javnog konkursa za izbor i imenovanje člana Uprave-Izvršnog direktora za snabdijevanje i trgovinu
Ispravka Javnog konkursa za izbor i imenovanje člana Uprave-Izvršnog direktora za snabdijevanje i trgovinu
04. mart 2016.
Poništavanje Javnog konkursa za izbor članova Odbora za reviziju objavljenog 10.02.2016. godine i objavljivanje Javnog konkursa za izbor članova Odbora za reviziju
Poništavanje Javnog konkursa za izbor članova Odbora za reviziju i objavljivanje Javnog konkursa za izbor članova Odbora za reviziju
04. mart 2016.
Poništavanje dijela Javnog konkur. za imenovanje članova Uprave-Generalnog direktora i izvršnih direktora objavljenog 14.10.2015. godine i objavljivanje Javnog konkur. za izbor i imenovanje člana Uprave-Izvršnog direktora za snabdijevanje i trgovinu
Poništavanje dijela Javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Uprave - Generalnog direktora i izvršnih direktora i objavljivanje Javnog konkursa za izbor i imenovanje člana Uprave- Izvršnog direktora za snabdijevanje i trgovinu