Plaćanje
računa

Kupci iz kategorije "domaćinstva" plaćanje računa za električnu energiju mogu izvršiti, bez provizije, na svim naplatnim mjestima elektrodistributivnih podružnica EPBiH.
Za korisnike e-računa, omogućeno je plaćanje bez provizije i putem elektronskih uplatnica u sljedećim bankama:
BBI - E-režije
Raiffeisen Bank - Režije na klik
Sberbank BH – ClickPay
Sparkasse Bank – Plati račun-e
UniCredit Bank - E-uplatnica
Naime, prijavom na neku od navedenih usluga, EPBiH šalje banci iznos sa računa, a banka popunjava kompletan nalog za uplatu sa svim pripadajućim podacima. Nalog se šalje korisniku, a plaćanje se vrši jednostavnim odobravanjem naloga. Ove usluge su potpuno besplatne, a korisnici e-računa su oslobođeni i bankarske provizije. Također, korisnici e-računa ne moraju štampati račun pri plaćanju na šalterima Elektrodistribucije. Dovoljno je da kažu svoju mail adresu na koju je registrirana usluga e-račun, a po izvršenoj uplati, dobivaju potvrdu o plaćanju.
U okviru promocije elektronskog plaćanja, omogućena je i usluga plaćanja putem trajnog naloga sa varijabilnim iznosom pri čemu se sa transakcijskog računa korisnika, svakog mjeseca skida iznos sa posljednjeg računa za električnu energiju. Više o ovim uslugama možete saznati u ASA, Sparkasse i UniCredit Bank.
Plaćanje računa za električnu energiju, sa provizijom, moguće je putem svih ovlaštenih organizacija za obavljanje platnog prometa tj. putem poslovnih banaka te na naplatnim mjestima BH Pošte.

Instrukcije za plaćanje računa za električnu energiju u inostranom prometu:

Plaćanje računa za električnu energiju je moguće izvršiti na naš devizni račun kod UniCredit Bank d.d. Mostar: 


VEZANE VIJESTI:

Plaćanje bez papira za korisnike e-računa

Režije na klik Raiffeisen Bank 

Obavezan unos reference 

Trajni nalog ASA banke 

ClickPay Sberbank BH

E-režije BBI 

E-uplatnica UniCredit Bank