Aktuelnosti

20. januar 2017.
Izgradnjom Bloka 7 smanjenje emisija plinova i prašine i do 20 puta
Projekat Elektroprivrede BiH zamjenski Blok 7-450 MW u TE Tuzla, jedna od najvećih planiranih investicija u BiH, čijom će realizacijom Termoelektrana Tuzla dobiti proizvodni kapacitet visoke efikasnosti i u skladu s tim smanjenje emisije stakleničkih plinova (stari blokovi imaju stupanj korisnosti cca 30% , a novi blok 7 u kondenzacionom režimu > 42 %, a u kogenerativnom > 62 %), a radit će bez ispuštanja otpadnih voda. Zamjenski Blok 7 je predviđen za rad u kogeneraciji i uz isporuku električne energije vršiće i isporuku toplinske energije za daljinsko grijanje gradova Tuzla i Lukavac (perspektivno i Živinica), što ima vrlo povoljan utjecaj na okoliš u ovim gradovima.
20. januar 2017.
CoolHeating projekt
U periodu 20-24. februara 2017.godine, JP Elektroprivreda BiH će biti domaćin drugog projektnog sastanka (2nd progress meeting) u okviru EU Projekta CoolHeating (Podrška razvoju malih modularnih sistema grijanja i hlađenja na obnovljive izvore energije i neiskorištenu toplinu iz industrije u općinama Jugoistočne Evrope)
19. januar 2017.
VE Podveležje - potpisani Ugovor o izgradnji pristupnih puteva, servisnih saobraćajnica i montažnih platoa za kranove i Ugovor o rekonstrukciji lokalne saobraćajnice
JP Elektroprivreda BiH i Konzorcij HP Investing d.o.o. Mostar, Amitea d.o.o. Mostar i Izgradnja Tojaga d.o.o. Mostar, zaključili su Ugovor o izgradnji pristupnih puteva, servisnih saobraćajnica i montažnih platoa za kranove – Vjetroelektrana Podveležje, čime je ozvaničen početak realizacije Projekta Vjetroelektrane.
18. januar 2017.
RMU Đurđevik – pozitivno poslovanje, dobit, izmirene obaveze prema radnicima i državi
RMU Đurđevik je poslovnu 2016.godinu okončao sa prihodom u iznosu 38,6 miliona KM, što je u odnosu na 2015.godinu, više za 3,3 miliona KM. Dobit ostvarena u prošloj godini iznosi cca 250 hiljada KM.
13. januar 2017.
Zatražena garancija za kredit za izgradnju Bloka 7
U skladu sa Zakonom o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji BiH i njegovim provedbenim aktima, Elektroprivreda BiH dostavila je Federalnom ministarstvu finansija na nadležno postupanje Zahtjev za davanje garancije za kredit za izgradnju Bloka 7 u TE Tuzla kod Export-Import Bank of China (EXIM banka) zajedno sa pratećom dokumentacijom (Nacrt kreditnog ugovora za koji se traži garancija, uključujući i nacrt ugovora/teksta garancije (engleska verzija i prijevod), ažurirana Studiju izvodljivosti projekta i dr.)
13. januar 2017.
U 2016.godini premašen plan proizvodnje električne energije i ostvarena rekordna proizvodnja uglja
JP Elektroprivreda BiH u 2016.godini ostvarila je proizvodnju 7.245 GWh električne energije. Ostvarena proizvodnja je za 5,06 posto veća u odnosu na proizvodnju iz 2015.godine i za 1,24 posto veća u odnosu na planiranu proizvodnju prema elektroenergetskom bilansu.
10. januar 2017.
HE Vranduk – Vremenske prilike utiču na dinamiku radova
Izuzetno nepovoljne vremenske prilike, niske temperature, snijeg i led, onemogućili su izvođenje pripremnih radova na gradilištu HE ¨Vranduk ¨prema ranije utvrđenom planu.
30. decembar 2016.
Usvojen Plan poslovanja JP Elektroprivreda BiH
Skupština Društva usvojila je Plan poslovanja JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo za period 2017-2019.godina.
30. decembar 2016.
02. i 03. januara 2017.godine, neradni dani
JP Elektroprivreda BiH obavještava cijenjene kupce da su ponedjeljak 02. januara i utorak 03. januara 2017.godine, državni praznik, te su u tom smislu u skladu sa Zakonom o državnim praznicima neradni dani
28. decembar 2016.
HE Vranduk - izvođenje pripremnih radova prema planiranoj dinamici
Na gradilištu HE Vranduk u toku je izvođenje radova na čišćenju jame (korita) unutar zagata i deponovanje materijala na uzvodnom dijelu nasipa. Sa porastom temperatura poteklih dana, stekli su se uslovi za ispitivanje zbijenosti posljednjeg sloja nasipa, prije tampona na gradilišnom putu kod glavne strojare. Ostvareni rezultati od strane Nadzora su ocjenjeni zadovoljavajućim i dozvoljen je nastavak radova.